Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 22 października 2018 r. - Strasburg

9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
CRE

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja AGRI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- komisja INTA, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi, z drugiej strony (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego [rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniającego decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć jutro 23 października 2018 r. do północy pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

°
° ° °

Głos zabrali: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey w sprawie molestowania seksualnego na szczeblu Unii Europejskiej, w tym również w Parlamencie Europejskim (Przewodniczący przedstawił szczegółowe informacje dotyczące podjętych inicjatyw), i Elisabeth Morin-Chartier, w sprawie prac komitetu doradczego rozpatrującego skargi dotyczące molestowania oraz zajmującego się zapobieganiem temu zjawisku w Parlamencie Europejskim.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności