Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 22 octombrie 2018 - Strasbourg

9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
CRE

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- AGRI, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimentr (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Raportoare: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Raportor: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Raportor: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, aRegulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, aRegulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, aRegulamentului(UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], aRegulamentului(UE)2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții de mâine, marți 23 octombrie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

°
° ° °

Au intervenit: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey cu privire la chestiunea hărțuirii sexuale în cadrul Uniunii Europene, inclusiv în Parlamentul European. (Președintele a făcut precizări cu privire la ințiativele adoptate),.și Elisabeth Morin-Chartier, cu privire la activitățile Comitetului consultativ privind hărțuirea și prevenirea acesteia în Parlamentul European).

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate