Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg

9. Förhandlingar före parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
CRE

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- AGRI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Föredragande: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Föredragande: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen före midnatt nästa dag, tisdagen den 23 oktober 2018, begära att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

°
° ° °

Talare: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey om frågan om sexuella trakasserier, bland annat inom EU, inklusive inom Europaparlamentet (talmannen gav närmare upplysningar om de initiativ som tagits i frågan) och Elisabeth Morin-Chartier om arbetet i den rådgivande kommittén för förbyggande av mobbning och trakasserier inom Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy