Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000089/2018) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Η διάσκεψη του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (B8-0411/2018)·

—   (O-000090/2018) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η διάσκεψη του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (B8-0412/2018)·

—   (O-000115/2018) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (B8-0413/2018)·

—   (O-000116/2018) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (B8-0414/2018)·

—   (O-000084/2018) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (B8-0415/2018)·

—   (O-000085/2018) που κατέθεσαν οι Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (B8-0416/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου