Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 22. oktoober 2018 - Strasbourg

11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistataks kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta - Kreeka taotlus – EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Raport töötajate finantsosaluse rolli kohta töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel (2018/2053(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Raport alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Raport ELi finantshuvide kaitse kohta ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmise kohta kolmandatest riikidest (2018/2006(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Teine raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Teine raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Barbadose vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Mauritiuse Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Antigua ja Barbuda vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA komisjon - IMCO komisjon - Raportöör: Alessia Maria Mosca - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Portugali taotlus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöör: Jean Arthuis - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektor (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöör: Jean Arthuis - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI komisjon - Raportöörid: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Raport üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektide kohta (2018/2005(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Raport Alfonso Luigi Marra eesõigusi ja puutumatust käsitleva järelepärimise kohta (2018/2058(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta (2018/2034(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Raport Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2133(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika