Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, CULT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Kreikan hakemuksen johdosta — EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Mietintö työntekijän taloudellisen osallistumisen roolista työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (2018/2053(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Mietintö vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Mietintö EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (2018/2006(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Saint Kitts ja Nevisin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA-valiokunta - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Alessia Maria Mosca - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Portugalin hakemus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston varatoimitusjohtajan nimitysehdotuksesta (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jean Arthuis - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jean Arthuis - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijät: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Mietintö globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat (2018/2005(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Mietintö Alfonso Luigi Marran erioikeuksia ja vapauksia koskevasta tiedustelusta (2018/2058(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta (2018/2034(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Mietintö Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2133(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö