Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos. (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ITRE, IMCO, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG, PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (nauja redakcija) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, DEVE, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Graikijos paraišką „ EGF/2018/003EL/Attica publishing“ (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

DEVE, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Pranešimas dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo vaidmens kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką (2018/2053(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Pranešimas Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Pranešimas ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto iš trečiųjų šalių išieškojimas sukčiavimo atvejais (2018/2006(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Antrasis pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA komitetas - IMCO komitetas - Pranešėja: Alessia Maria Mosca - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Portugalijos paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjas: Jean Arthuis - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus skyrimo (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjas: Jean Arthuis - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjos: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Pranešimas Globalizacijos suvaldymas: prekybos aspektai (2018/2005(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Pranešimas dėl prašymo konsultuotis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) privilegijų ir imunitetų (2018/2058(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinės politikos (2018/2034(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą (2017/2133(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžios projekto (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžios projekto (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios projekto (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika