Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, IMCO, CULT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopējiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 – 2018/0329(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, DEVE, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Grieķijas pieteikumu EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (10784/2018 - C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku par darbībām, ko Albānijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Michel Dantin (A8-0288/2018).

- Ziņojums par darba ņēmēju finansiālās līdzdalības lomu darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (2018/2053(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Renate Weber (A8-0293/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON komiteja - Referents: Markus Ferber (A8-0295/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON komiteja - Referents: Markus Ferber (A8-0296/2018).

- Ziņojums par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (COM(2017)06522018/2023(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Ismail Ertug (A8-0297/2018).

- Ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (2018/2006(INI)) - CONT komiteja - Referents: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018).

- Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0299/2018).

- Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0300/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0301/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0302/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0303/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0304/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0305/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0306/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Miguel Viegas (A8-0307/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA komiteja - IMCO komiteja - Referente: Alessia Maria Mosca - Referents: Daniel Dalton (A8-0308/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH komiteja - Referents: Alain Cadec (A8-0310/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Portugāles pieteikums EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora vietnieku (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: Jean Arthuis - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektoru (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: Jean Arthuis - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Sander Loones (A8-0315/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI komiteja - Referenti: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Frédérique Ries (A8-0317/2018).

- Ziņojums par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu: tirdzniecības aspekti (2018/2005(INI)) - INTA komiteja - Referents: Joachim Schuster (A8-0319/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0323/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu apspriesties par Alfonso Luigi Marra privilēģijām un imunitāti (2018/2058(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Gilles Lebreton (A8-0325/2018).

- Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm (2018/2034(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Manolis Kefalogiannis imunitāti (2017/2133(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0343/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0344/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0345/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika