Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

ITRE, IMCO, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, PECH

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, DEVE, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland — EGF/2018/003EL/Attica Uitgeverijen) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE, PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Verslag over de rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (2018/2053(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Verslag over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Verslag over bescherming van de financiële belangen van de EU – Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (2018/2006(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - Commissie INTA - Commissie IMCO - Rapporteur: Alessia Maria Mosca - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Verslag over het voorstel voor de benoeming van de adjunct-algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - Commissie BUDG - Commissie ECON - Rapporteur: Jean Arthuis - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Verslag over de voordracht voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - Commissie BUDG - Commissie ECON - Rapporteur: Jean Arthuis - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - Commissie REGI - Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Verslag over het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (2018/2005(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - Commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Verslag over het verzoek om overleg over de voorrechten en immuniteiten van Alfonso Luigi Marra (2018/2058(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone (2018/2034(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis (2017/2133(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid