Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 22. októbra 2018 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

ITRE, IMCO, CULT

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej apobrežnej stráži azrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, BUDG, PECH

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie) (COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, DEVE, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Grécka – EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu v mene Európskej únie (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

stanovisko:

ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, BUDG, PECH

– Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE, PECH

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

2) parlamentných výborov

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – výbor ENVI – Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

– Správa o úlohe finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a opätovnej aktivácii nezamestnaných (2018/2053(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0293/2018)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

– Správa o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (COM(2017)06522018/2023(INI)) – výbor TRAN – Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

– Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (2018/2006(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[41]] – C8-0288/2017 – 2017/2177(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0299/2018)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2017)0365[[03]] – C8-0249/2017 – 2017/2138(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marco Valli (A8-0300/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Barbadosom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12386/2017 – C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Bahamským spoločenstvom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Antiguou a Barbudou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

– ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) – výbor INTA – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Alessia Maria Mosca – Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) – výbor PECH – Spravodajca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Portugalska EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

– * Správa o návrhu na vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0101/2018 – C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE)) – výbor BUDG – výbor ECON – Spravodajca: Jean Arthuis – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

– Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajovia: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

– * Správa o návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0100/2018 – C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE)) – výbor BUDG – výbor ECON – Spravodajca: Jean Arthuis – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

– * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) – výbor ECON – Spravodajca: Sander Loones (A8-0315/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) – výbor REGI – Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

– Správa o využívaní globalizácie: obchodné aspekty (2018/2005(INI)) – výbor INTA – Spravodajca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

– ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) – výbor ENVI – Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

– Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 216/2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP)) – výbor JURI – Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

– Správa o žiadosti o konzultáciu, pokiaľ ide o výsady a imunity Alfonsa Luigiho Marru (2018/2058(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

– Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne (2018/2034(INI)) – výbor EMPL – Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa (2017/2133(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia