Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

12. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Οκτωβρίου II 2018 (PE 629.223/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Πέμπτη

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση:

Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης, η συζήτηση όσον αφορά την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000119/2018 που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή σχετικά με τη «Δίκαιη αγορά για τη βιομηχανία» (σημείο 66 του PDOJ) να αντικατασταθεί από δήλωση της Επιτροπής με τον ίδιο τίτλο και στην ίδια χρονοθυρίδα.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας ALDE για την τροποποίηση του τίτλου της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την «Η εξαφάνιση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi» (σημείο 107 του PDOJ) σε «Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη».

Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με το εν λόγω αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL, με τη στήριξη των Ομάδων S&D και Verts/ALE, για τη συμπερίληψη ως δεύτερου σημείου της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με «Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο». Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, επί των οποίων η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία στηρίζει το αίτημα αλλά προτείνει η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί σε επόμενη σύνοδο ολομέλειας, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πρόταση της Maria João Rodrigues, και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος προτείνει η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου ή του Δεκεμβρίου.

Με ΟΨ (291 υπέρ, 5 κατά, 14 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

Αίτημα της Ομάδας S&D για τη συμπερίληψη ως πέμπτου σημείου της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την «Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα». Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, επί των οποίων η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Maria João Rodrigues, η οποία προτείνει η συζήτηση να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου ολομέλειας και η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου ολομέλειας.

Με ΟΨ (158 υπέρ, 151 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για τη συμπερίληψη ως πρώτου σημείου της ημερήσιας διάταξης δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα «Ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων στην υποδοχή και ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη: η περίπτωση του Riace».

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, κατά του αιτήματος, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το αίτημα, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία προτείνει η περίπτωση αυτή να εξεταστεί στο πλαίσιο της επιτροπής LIBE, και Raffaele Fitto.

Με ΟΨ (125 υπέρ, 161 κατά, 8 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την πρόταση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου