Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 22. oktoober 2018 - Strasbourg

12. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2018. aasta oktoobri II osaistungjärgu (PE 629.223/PDOJ) täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt, mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Neljapäev

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku muuta töökava järgnevalt:

Pärastlõunase istungi päevakorra esimene punkt – arutelu komisjonile esitatud suuliselt vastatava küsimuse O-000119/2018 üle („Õiglane tööstusturg“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 66)) – asendatakse komisjoni avaldusega (samal teemal ja samal ajal).

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon ALDE tegi ettepaneku muuta komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse pealkirja nii, et „Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi kadumine“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 107) asemel oleks „Ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmine Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis“.

Sõna võtsid Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes taotlust põhjendas, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, mõlemad ettepaneku kohta.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Fraktsioon GUE/NGL tegi fraktsioonide S&D ja Verts/ALE toetusel ettepaneku lisada pärastlõunase istungi päevakorda teiseks punktiks nõukogu ja komisjoni avaldused teemal „Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad Cum-Ex skandaali valguses“. Ettepaneku kohaselt tuleks arutelu lõpus esitada resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes oli ettepaneku poolt, kuid soovitas hääletuse korraldada mõne hilisema osaistungjärgu ajal, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes lähtus Maria João Rodriguese ettepanekust, ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes soovitas korraldada hääletuse novembris või detsembri osaistungjärgu ajal.

Parlament kiitis selle ettepaneku nimelise hääletuse tulemusena (291 poolt, 5 vastu, 14 erapooletud) heaks.

Fraktsioon S&D tegi ettepaneku lisada pärastlõunase istungi päevakorda viiendaks punktiks nõukogu ja komisjoni avaldused teemal „Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus“. Ettepaneku kohaselt tuleks arutelu lõpus esitada resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes taotlust põhjendas, Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, kes oli ettepaneku vastu, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel ja Maria João Rodrigues, kes tegi ettepaneku korraldada arutelu selle osaistungjärgu ajal ning jätta hääletus järgmisele osaistungjärgule.

Parlament kiitis selle ettepaneku nimelise hääletuse tulemusena (158 poolt, 151 vastu, 6 erapooletud) heaks.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsioon S&D tegi ettepaneku lisada päevakorda esimeseks punktiks nõukogu ja komisjoni avaldused teemal „Kohalike kogukondade osatähtsus rändajate vastuvõtmisel ja integreerimisel Euroopas: Riace näide“.

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes taotlust põhjendas, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, kes oli ettepaneku vastu, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, ettepaneku kohta, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes tegi ettepaneku, et seda küsimust käsitleks LIBE-komisjon, ja Raffaele Fitto.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemusena (125 poolt, 161 vastu, 8 erapooletud) tagasi.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika