Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg

12. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna oktober II 2018 (PE 629.223/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Torsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen :

Den första punkten föredragningslistan för eftermiddagen, det vill säga debatten om frågan med muntligt besvarande O-000119/2018 till kommissionen om ”Rättvis marknad för industrin” (punkt 66 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista), skulle ersättas av ett uttalande från kommissionen med samma titel och samma tidsramar.

Parlamentet godkände detta förslag.

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från ALDE-gruppen om att titeln på uttalandet av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Den saudiske journalisten Jamal Khashoggis försvinnande” (punkt 107 det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle ändras till ”Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul”.

Talare: Marietje Schaake för ALDE-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen och Udo Bullmann för S&D-gruppen, som yttrade sig om denna begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Begäran från GUE/NGL-gruppen, med stöd från S&D-gruppen och Verts/ALE-gruppen, om att som andra punkt på föredragningslistan för eftermiddagen föra upp uttalanden från rådet och kommissionen om ”Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen”. Debatten skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning under torsdagen.

Talare: Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som uttryckte sitt stöd för denna begäran, men föreslog att omröstningen skulle hållas under en senare sammanträdesperiod, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som yttrade sig om Maria João Rodrigues förslag, och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som föreslog att omröstningen skulle hållas under sammanträdesperioden i november eller december.

Parlamentet antog detta förslag genom omröstning med namnupprop (291 röster för, 5 röster emot, 14 nedlagda röster).

Begäran från S&D-gruppen om att som femte punkt på föredragningslistan för eftermiddagen föra upp uttalanden av rådet och kommissionen om "Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter”. Debatten skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning under torsdagen.

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Frank Engel för PPE-gruppen, som motsatte sig begäran, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som uttryckte sitt stöd för den, och Maria João Rodrigues, som föreslog att debatten skulle hållas under den pågående sammanträdesperioden och omröstningen under nästa sammanträdesperiod.

Parlamentet antog detta förslag genom omröstning med namnupprop (158 röster för, 151 röster emot, 6 nedlagda röster).

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Begäran från S&D-gruppen om att som första punkt på föredragningslistan föra upp uttalanden från rådet och kommissionen om ”Lokalsamhällenas roll i mottagandet och integrationen av migranter i Europa: fallet Riace".

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, som motsatte sig den, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, som yttrade sig om begäran, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som föreslog att fallet skulle behandlas inom ramen för LIBE-utskottet, och Raffaele Fitto.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (125 röster för, 161 röster emot, 8 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy