Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2046(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2018

Συζήτηση :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0404

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
CRE

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - όλα τα τμήματα [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητές: Daniele Viotti και Paul Rübig (A8-0313/2018)

Οι Daniele Viotti και Paul Rübig παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Hartwig Löger (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kati Piri (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Arne Lietz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, και Joachim Zeller (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Jens Geier (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Jasenko Selimovic (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), John Howarth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Helga Trüpel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Markus Pieper (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), João Pimenta Lopes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karine Gloanec Maurin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis και Isabelle Thomas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Indrek Tarand και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti και Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου