Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 22. oktober 2018 - Strasbourg

15. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at Europa-Parlamentets formand tirsdag den 23. oktober 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008, for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af enkeltdestilleret shochu fremstillet i et destillationsapparat og aftappet i Japan (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 – 2018/0097(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF, for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Den Føderative Republik Brasilien af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Den Føderative Republik Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Republikken Moldova af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter, og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Republikken Moldova (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 – 2017/0297(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 – 2016/0414(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik