Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d. - Strasbūras

15. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Parlamento pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. spalio 23 d., antradienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Τarybos reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (00056/2018/LEX – C8-0444/2018 – 2018/0097(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą (00058/2018/LEX – C8-0443/2018 – 2017/0334(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo dėl Brazilijos Federacinėje Respublikoje atliekamo pašarinių augalų ir javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijos Federacinėje Respublikoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovos Respublikoje atliekamo javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovos Respublikoje užaugintos javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (00032/2018/LEX – C8-0442/2018 – 2017/0297(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (00049/2018/LEX – C8-0441/2018 – 2016/0413(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (00030/2018/LEX – C8-0439/2018 – 2016/0414(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (00031/2018/LEX – C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika