Показалец 
Протокол
PDF 289kWORD 83k
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на политическите групи
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) - 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (разискване)
 14.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (разискване)
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 16.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
 17.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (разискване)
 18.Заетост и социални политики в еврозоната (кратко представяне)
 19.Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната на четвъртък 4 октомври 2018, беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.03 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, с което поднесе съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите на наводненията, засегнали Франция, Испания и Италия през последните седмици.

Той говори след това за атентатите в Афганистан по време на неотдавнашните избори и поднесе съболезнованията на Парламента на семействата на пострадалите при тези атентати.

Председателят припомни годишнината от смъртта на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция и потвърди ангажимента на Парламента в подкрепа на свободата на пресата. Той поиска също така да бъде извършено международно разследване, за да бъдат изяснени обстоятелствата около съртта на саудитския журналист Джамал Кашоги в консулствотио на Саудитска Арабия в Истанбул.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказаха се: Jean-François Jalkh (председателят направи уточнения) и Nicola Danti.

°
° ° °

Поправки:

точка 14 от протокола от 14.9.2017 г: 14. Решения относно някои документи“, трето подзаглавия, следва да се чете:
Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 септември 2017 г.)
комисия EMPL (вместо „комисия ENVI“)

точка 14 от протокола от 7.2.2018 г: „14. Реформата на избирателното право на Европейския съюз (разискване)“, първа алинея, следва да се чете:
O-000099/2017“ (вместо „O-000099/2018“)


5. Състав на политическите групи

Sylvie Goddyn вече не се явява член на групата ENF и се присъедини към групата EFDD, считано от 20 октомври 2018 г.


6. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Stefan Gehrold, считано от 20 септември 2018 г.


7. Искане за снемане на имунитет

Френските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Jean-Marie Le Pen във връзка със съдебна проверка, образувана от банковия отдел на Парижкия окръжен съд.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

- Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Stefan Gehrold на мястото на Karl-Heinz Florenz

- Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Karl-Heinz Florenz на мястото на Stefan Gehrold

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия AGRI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Докладчик: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Докладчик: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- комисия INTA, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на [Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Докладчик: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди утре, 23 октомври 2018 г., полунощ, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

°
° ° °

Изказаха се: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey относно въпроса за сексуалния тормоз в Европейския съюз, включително в Европейския парламент (председателят направи уточнения относно приетите инициативи) и Elisabeth Morin-Chartier относно работата на Консултативния комитет, компетентен по въпроси, свързани с тормоза и неговото предотвратяването в Европейския парламент.


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000089/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Съвета: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Комисията: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Съвета: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Комисията: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) зададен от Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Прилагане на регламентите относно медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика (B8-0416/2018).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE, IMCO, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG, PECH

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, DEVE, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG, PECH

- Предложение за pешение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, PECH

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI - Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Доклад относно ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (2018/2053(INI)) - EMPL - Докладчик: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Доклад относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN - Докладчик: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (2018/2006(INI)) - CONT - Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - Докладчик: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Препоръка относно предложението за проекта на решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE - Докладчик: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE - Докладчик: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE - Докладчик: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Бахамската общност за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE - Докладчик: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE - Докладчик: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE - Докладчик: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON - Докладчик: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA - IMCO - Докладчик: Alessia Maria Mosca - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Доклад относно предложението за назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG - ECON - Докладчик: Jean Arthuis - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG - Докладчици: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG - ECON - Докладчик: Jean Arthuis - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON - Докладчик: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI - Докладчици: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI - Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Доклад относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (2018/2005(INI)) - INTA - Докладчик: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI - Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 216/2013 относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI - Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Доклад относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM)) - JURI - Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Доклад относно заетост и социални политики в еврозоната (2018/2034(INI)) - EMPL - Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис (2017/2133(IMM)) - JURI - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE - Докладчик: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE - Докладчик: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE - Докладчик: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през октомври II 2018 (PE 629.223/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Четвъртък

След консултация с политическите групи председателят предложи следната промяна:

Първа точка от дневния ред за следобед, разискването относно въпроса с искане за устен отговор O-000119/2018, зададен към Комисията относно „Справедлив пазар за промишлеността“ (точка 66 от окончателния проект на дневен ред) ще бъде заменена с изявление на Комисията със същото заглавие и по същото време.

Парламентът одобри това предложение.

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане от групата ALDE за промяна на заглавието на изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Изчезването на саудитския журналист Джамал Кашоги“ (точка 107 от окончателния проект на дневен ред ) на „Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул“.

Изказаха се: Marietje Schaake, от името на групата ALDE, която обоснова искането, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, и Udo Bullmann, от името на групата S&D относно искането.

Парламентът одобрява искането.

Искане от групата GUE/NGL, с подкрепата на групите S&D и Verts/ALE, за вписване като втора точка в дневния ред за следобед на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Скандалът CumEX: финансови престъпления и пропуски в действащата правна рамка“. Разискването ще бъде приключено с внасяне на предложения за резолюция, които ще бъдат поставени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се: Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която подкрепи искането, но предложи гласуването да се проведе през следваща месечна сесия, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE относно предложението на Maria João Rodrigues, и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, който предложи гласуването да се проведе по време на месечната сесия през ноември или декември.

С поименно гласуване (291 „за“, 5 „против“, 14 „въздържали се“), Парламентът прие предложението.

Искане от групата S&D за вписване като пета точка в дневния ред за следобед на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права“. Разискването ще бъде приключено с внасяне на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани в четвъртък.

Изказаха се: Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, Frank Engel, от името на групата PPE, против искането, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, и Maria João Rodrigues, която предложи разискването да се проведе през настоящата сесия, а гласуването - по време на следващата месечна сесия.

С поименно гласуване (158 „за“, 151 „против“, 6 „въздържали се“), Парламентът прие предложението.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане от групата S&D за вписване като първа точка от дневния ред на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Ролята на местните общности при приемането и интегрирането на мигрантите в Европа: сбучаят в Риаче“.

Изказаха се: Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, против искането, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно искането, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която предложи случаят да бъде разгледан в комисията LIBE, и Raffaele Fitto.

С поименно гласуване (125 „за“, 161 „против“, 8 „въздържали се“), Парламентът отхвърли искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

13. Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) - 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000089/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Съвета: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0411/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000090/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Комисията: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0412/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000115/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Съвета: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0413/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000116/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Комисията: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean разви въпросите.

Hartwig Löger (действащ председател на Съвета), Miguel Arias Cañete (член на Комисията) и Karmenu Vella (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Norbert Lins, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas и Ulrike Trebesius.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri и Jo Leinen, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho и Julie Ward.

Изказаха се Karmenu Vella и Hartwig Löger.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.14 от протокола от 25.10.2018 г и точка 13.15 от протокола от 25.10.2018 г.


14. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (разискване)

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti и Paul Rübig представиха доклада.

Изказаха се: Hartwig Löger (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Kati Piri (докладчик по становището на комисията AFET), Arne Lietz (докладчик по становището на комисията DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (докладчик по становището на комисията INTA), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията CONT).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Luděk Niedermayer (докладчик по становището на комисията ECON), Jens Geier (докладчик по становището на комисията ITRE), Jasenko Selimovic (докладчик по становището на комисията IMCO), Pavel Telička (докладчик по становището на комисията TRAN), John Howarth (докладчик по становището на комисията REGI), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Markus Pieper (докладчик по становището на комисията AFCO), João Pimenta Lopes (докладчик по становището на комисията FEMM), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Karine Gloanec Maurin, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis и Isabelle Thomas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand и Seán Kelly.

Изказаха се: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti и Paul Rübig.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 24.10.2018 г.


15. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, председателят на Парламента ще подпише във вторник, 23 октомври 2018 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускането на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани във Федеративна република Бразилия, на посевите за производство на семена от фуражни култури и на посевите за производство на семена от зърнени култури и на еквивалентността на семената от фуражни култури и семената от зърнени култури, произведени във Федеративна република Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Република Молдова, на посевите за производство на семена от зърнени култури, посевите за производство на семена от зеленчукови култури и посевите за производство на семена от маслодайни и влакнодайни култури и на еквивалентността на семената от зърнени култури, зеленчукови култури и маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Република Молдова (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).


16. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Rory Palmer, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza и Lampros Fountoulis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz и Giovanni La Via.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Michel Dantin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 23.10.2018 г.


17. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Bronis Ropė (докладчик по становището на комисията AGRI), Ricardo Serrão Santos (докладчик по становището на комисията РECH), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Frédérique Ries, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen и Henna Virkkunen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Karmenu Vella и Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 24.10.2018 г.


18. Заетост и социални политики в еврозоната (кратко представяне)

Доклад относно заетостта и социалните политики в еврозоната [2018/2034(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák и João Pimenta Lopes.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 13.16 от протокола от 25.10.2018 г.


19. Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (кратко представяне)

Доклад относно ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда [2018/2053(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić и Georgios Epitideios.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.16 от протокола от 23.10.2018 г.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Romana Tomc, Rory Palmer, Ангел Джамбазки, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu и Michela Giuffrida.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 629.223/OJMA).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.28 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Али, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност