Indeks 
Protokol
PDF 271kWORD 78k
Mandag den 22. oktober 2018 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) - 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (forhandling)
 14.Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (forhandling)
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 16.Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)
 17.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)
 18.Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (kortfattet forelæggelse)
 19.Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 4. oktober 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.03.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han på vegne af Parlamentet kondolerede ofrenes familier i forbindelse med de dødelige oversvømmelser, der havde ramt Frankrig, Spanien og Italien de seneste uger.

Han fremhævede derefter attentaterne i Afghanistan i forbindelse med de nylige valg og kondolerede på Parlamentets vegne familierne til de personer, der var blevet ramt heraf.

Formanden mindede om årsdagen for den maltesiske journalist, Daphne Caruana Galizias, død, og bekræftede Parlamentets engagement for pressefrihed. Han krævede endvidere, at der blev iværksat en international undersøgelse med henblik på at klarlægge omstændighederne i forbindelse med den saudiarabiske journalist, Jamal Khashoggis, død på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Talere: Jean-François Jalkh (formanden præciserede) og Nicola Danti.

°
° ° °

Berigtigelser

I punkt 14 i protokollen af 14.9.2017: "14. Afgørelser vedrørende visse dokumenter", tredje underoverskrift, læses:
"Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. september 2017)
EMPL" (i stedet for "ENVI")

I punkt 14 i protokollen af 7.2.2018: "14. Reform af valgloven i Den Europæiske Union (forhandling)", første afsnit, læses:
"O-000099/2017" (i stedet for "O-000099/2018")


5. De politiske gruppers sammensætning

Sylvie Goddyn var ikke længere medlem af ENF-Gruppen og havde tilsluttet sig EFDD-Gruppen med virkning fra den 20. oktober 2018.


6. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Stefan Gehrolds mandat med virkning fra den 20. september 2018.


7. Anmodning om ophævelse af immunitet

De franske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet i forbindelse med en retsforfølgning, der var indledt ved afdelingen for økonomisk kriminalitet i retten i første instans i Paris.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

- Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Stefan Gehrold i stedet for Karl-Heinz Florenz

- Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Karl-Heinz Florenz i stedet for Stefan Gehrold

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- AGRI, på grundlag af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN, på grundlag af betænknkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Ordfører: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Ordfører: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE, på grundlag af betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af [forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordning] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE, på grundlag af betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat den efterfølgende dag, tirsdag den 23. oktober 2018, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

°
° ° °

Talere: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey om spørgsmålet om sexchikane i Den Europæiske Union, herunder i Europa-Parlamentet, (formanden gjorde opmærksom på de vedtagne initiativer) og Elisabeth Morin-Chartier om arbejdet i det rådgivende udvalg, der behandler klager vedrørende chikane i Europa-Parlamentet.


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000089/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Rådet: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

—   (O-000090/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Kommissionen: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

—   (O-000115/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Rådet: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0413/2018)

—   (O-000116/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0414/2018)

—   (O-000084/2018) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (B8-0415/2018)

—   (O-000085/2018) af Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Gennemførelse af forordningerne om medicinsk udstyr og om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (B8-0416/2018).


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE, IMCO, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, DEVE, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI - Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Betænkning om arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (2018/2053(INI)) - EMPL - Ordfører: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON - Ordfører: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON - Ordfører: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Betænkning om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN - Ordfører: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Betænkning om beskyttelse af EU's finansielle interesser – inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (2018/2006(INI)) - CONT - Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - Ordfører: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE - Ordfører: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE - Ordfører: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE - Ordfører: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE - Ordfører: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE - Ordfører: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE - Ordfører: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON - Ordfører: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA udvalg - IMCO - Ordfører: Alessia Maria Mosca - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH - Ordfører: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Portugal EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Betænkning om forslag om udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG udvalg - ECON - Ordfører: Jean Arthuis - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG - Ordførere: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Betænkning om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG udvalg – ECON - Ordfører: Jean Arthuis - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets forordning om (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON - Ordfører: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI - Ordførere: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI - Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Betænkning om styring af globaliseringen: handelsaspekter (2018/2005(INI)) - INTA - Ordfører: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI - Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI - Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Betænkning om anmodning om stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter (2018/2058(IMM)) - JURI - Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Betænkning om beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (2018/2034(INI)) - EMPL - Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet (2017/2133(IMM)) - JURI - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE - Ordfører: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE - Ordfører: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE - Ordfører: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2018 (PE 629.223/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Torsdag

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper følgende ændring:

Første punkt på eftermiddagens dagsorden, forhandling om forespørgsel til mundligt besvarelse O-000119/2018 til Kommissionen om "Et fair marked for industrien" (punkt 66 i PDOJ) ville blive erstattet af en redegørelse fra Kommissionen om samme emne og på samme tidspunkt.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra ALDE-Gruppen om at ændre titlen på redegørelse fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinden" (punkt 107 i PDOJ) til "Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul".

Talere: Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen og Udo Bullmann for S&D-Gruppen, om denne anmodning.

Parlamentet godtog anmodningen.

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen, med støtte fra S&D- og Verts/ALE-Gruppen, om som andet punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om "Cum ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og smuthullerne i den nuværende lovgivning". Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der støttede anmodningen men foreslog, at afstemningen fandt sted i en senere mødeperiode, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om Maria João Rodrigues' forslag, og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, der foreslog, at lade afstemningen finde sted under mødeperioden i november eller december.

Parlamentet vedtog dette forslag ved AN (291 for, 5 imod, 14 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om som femte punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om "Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder". Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Frank Engel for PPE-Gruppen, der talte imod anmodningen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, og Maria João Rodrigues, der foreslog, at forhandlingen kunne finde sted under nærværende mødeperiode og afstemningen under den næste mødeperiode.

Parlamentet vedtog dette forslag ved AN (158 for, 151 imod, 6 hverken/eller).

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om "Lokalsamfundenes rolle i forbindelse med modtagelse og integration af migranter i Europa: sagen om Riace".

Talere: Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, der talte imod anmodningen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, om anmodningen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, der foreslog, at sagen blev forelagt LIBE, og Raffaele Fitto.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (125 for, 161 imod, 8 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

13. FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) - 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Rådet: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Kommissionen: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Rådet: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0413/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000116/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean begrundede forespørgslerne.

Hartwig Löger (formand for Rådet), Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Norbert Lins for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas og Ulrike Trebesius.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri og Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho og Julie Ward.

Talere: Karmenu Vella og Hartwig Löger.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.14 i protokollen af 25.10.2018 og punkt 13.15 i protokollen af 25.10.2018.


14. Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti og Paul Rübig forelagde betænkningen.

Talere: Hartwig Löger (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Kati Piri (ordfører for udtalelse fra AFET), Arne Lietz (ordfører for udtalelse fra DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (ordfører for udtalelse fra INTA), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, og Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra CONT).

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Luděk Niedermayer (ordfører for udtalelse fra ECON), Jens Geier (ordfører for udtalelse fra ITRE), Jasenko Selimovic (ordfører for udtalelse fra IMCO), Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra TRAN), John Howarth (ordfører for udtalelse fra REGI), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Markus Pieper (ordfører for udtalelse fra AFCO), João Pimenta Lopes (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Karine Gloanec Maurin for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis og Isabelle Thomas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand og Seán Kelly.

Talere: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti og Paul Rübig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 24.10.2018.


15. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at Europa-Parlamentets formand tirsdag den 23. oktober 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008, for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af enkeltdestilleret shochu fremstillet i et destillationsapparat og aftappet i Japan (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 – 2018/0097(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF, for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Den Føderative Republik Brasilien af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Den Føderative Republik Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Republikken Moldova af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter, og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Republikken Moldova (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 – 2017/0297(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 – 2016/0414(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).


16. Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Rory Palmer for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza og Lampros Fountoulis.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz og Giovanni La Via.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios og Igor Šoltes.

Talere: Karmenu Vella og Michel Dantin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 23.10.2018.


17. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Bronis Ropė (ordfører for udtalelse fra AGRI), Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra PECH), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Frédérique Ries, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke og Stanislav Polčák.

Talere: Karmenu Vella og Frédérique Ries.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.12 i protokollen af 24.10.2018.


18. Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet [2018/2034(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák og João Pimenta Lopes.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.16 i protokollen af 25.10.2018.


19. Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse [2018/2053(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić og Georgios Epitideios.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 23.10.2018.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu og Michela Giuffrida.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 629.223/OJMA).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik