Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 265kWORD 78k
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) - Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (keskustelu)
 14.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 16.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)
 17.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)
 18.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (lyhyt esittely)
 19.Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 4. lokakuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.03.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän esitti parlamentin surunvalittelut Ranskaa, Espanjaa ja Italiaa viime viikkoina koetelleiden tuhoisien tulvien uhrien perheille.

Hän otti seuraavaksi esille Afghanistanissa tehdyt iskut hiljattain pidettyjen vaalien yhteydessä ja esitti parlamentin surunvalittelut niiden kohteeksi joutuneiden uhrien perheille.

Puhemies muistutti maltalaisen toimittajan Daphne Caruana Galizian kuoleman vuosipäivästä ja palautti mieliin, että parlamentti on sitoutunut lehdistön vapauteen. Hän vaati lopuksi kansainvälistä selvitystä saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin kuolemaan Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa liittyvistä tapahtumista.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Puheenvuorot: Jean-François Jalkh (puhemies selvensi asiaa) ja Nicola Danti.

°
° ° °

Oikaisut:

istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 14: "14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset", kolmannen alaotsikon jälkeen teksti kuuluu seuraavasti:
"Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 7. syyskuuta 2017)
EMPL-valiokunta" (ei "ENVI-valiokunta")

istunnon pöytäkirja 7.2.2018, kohta 14: "14. Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)", ensimmäisen rivin asiakirjaviite kuuluu seuraavasti:
"O-000099/2017" (ei "O-000099/2018")


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Sylvie Goddyn ei enää ole ENF-ryhmän jäsen. Hän on liittynyt EFDD-ryhmän jäseneksi 20. lokakuuta 2018 alkaen.


6. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Stefan Gehroldin valtakirjan päteväksi 20. syyskuuta 2018 alkaen.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämiseksi Pariisin alioikeuden talousrikosasioita käsittelevässä jaostossa toimitettavan esitutkinnan vuoksi.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

- valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Karl-Heinz Florenzin tilalle Stefan Gehrold

- suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta: Stefan Gehroldin tilalle Karl-Heinz Florenz

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- AGRI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Esittelijä: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE-valiokunta: mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Esittelijä: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE-valiokunta: mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta(COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen huomisen tiistain 23. lokakuuta 2018 puoltayötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.

°
° ° °

Puheenvuorot: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey seksuaalisesta häirinnästä Euroopan unionissa Euroopan parlamentti mukaan lukien (puhemies antoi hyväksyttyjä aloitteita koskevia täsmennyksiä) ja Elisabeth Morin-Chartier työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean työstä Euroopan parlamentissa.


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000089/2018) Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0411/2018)

—   (O-000090/2018) Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0412/2018)

—   (O-000115/2018) Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0413/2018)

—   (O-000116/2018) Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0414/2018)

—   (O-000084/2018) Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (B8-0415/2018)

—   (O-000085/2018) Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten täytäntöönpano (B8-0416/2018).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, CULT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Kreikan hakemuksen johdosta — EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Mietintö työntekijän taloudellisen osallistumisen roolista työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (2018/2053(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Mietintö vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Mietintö EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (2018/2006(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Saint Kitts ja Nevisin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA-valiokunta - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Alessia Maria Mosca - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Portugalin hakemus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston varatoimitusjohtajan nimitysehdotuksesta (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jean Arthuis - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jean Arthuis - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijät: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Mietintö globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat (2018/2005(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Mietintö Alfonso Luigi Marran erioikeuksia ja vapauksia koskevasta tiedustelusta (2018/2058(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta (2018/2034(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Mietintö Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2133(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Käsittelyjärjestys

Lokakuun 2018 II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 629.223/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Torstai

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta:

Iltapäivän esityslistan ensimmäinen kohta, keskustelu suullisesti vastattavasta kysymyksestä O-000119/2018 komissiolle aiheesta "Oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle" (PDOJ:n 66 kohta), korvataan samasta aiheesta samaan aikaan esitettävällä komission julkilausumalla.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

ALDE-ryhmän pyyntö muuttaa komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman "Saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin katoaminen" (PDOJ:n 107 kohta) otsikko muotoon "Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa".

Puheenvuorot: Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta tästä pyynnöstä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

GUE/NGL-ryhmän pyyntö, jota S&D-ryhmä ja Verts/ALE-ryhmä kannattivat, ottaa iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja porsaanreiät nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä". Keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Puheenvuorot: Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka kannatti pyyntöä, mutta ehdotti, että äänestys toimitettaisiin myöhemmällä istuntojaksolla, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta Maria João Rodriguesin ehdotuksesta, ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka ehdotti, että äänestys toimitettaisiin marraskuun tai joulukuun istuntojaksolla.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (291 puolesta, 5 vastaan, 14 tyhjää).

S&D-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistan viidenneksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve". Keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, joka vastusti pyyntöä, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, ja Maria João Rodrigues, joka ehdotti, että keskustelu käydään tällä istuntojaksolla ja äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (158 puolesta, 151 vastaan, 6 tyhjää).

Keskiviikko

Muutoksia ei ehdotettu.

Torstai

S&D-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Paikallisyhteisöjen rooli maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa: Riacen tapaus".

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, joka vastusti pyyntöä, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta pyynnöstä, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka ehdotti, että asia käsitellään LIBE-valiokunnassa, ja Raffaele Fitto.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (125 puolesta, 161 vastaan, 8 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

13. 
Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) - Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0411/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0412/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0413/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000116/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean esitteli kysymykset.

Hartwig Löger (neuvoston puheenjohtaja), Miguel Arias Cañete (komission jäsen) ja Karmenu Vella (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas ja Ulrike Trebesius.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri ja Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Hartwig Löger.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.14 ja istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.15.


14. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (keskustelu)

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti ja Paul Rübig esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Hartwig Löger (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Kati Piri (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arne Lietz (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), William (The Earl of) Dartmouth (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, ja Joachim Zeller (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Geier (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jasenko Selimovic (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Telička (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), John Howarth (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), João Pimenta Lopes (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Karine Gloanec Maurin S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis ja Isabelle Thomas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti ja Paul Rübig.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.5.


15. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies allekirjoittaa tiistaina 23. lokakuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pannutislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille saattamista varten (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 – 2018/0097(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasilian liittotasavallassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasilian liittotasavallassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovan tasavallassa viljakasvien, vihannesten sekä öljy- ja kuitukasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovan tasavallassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuudesta (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 – 2017/0297(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 – 2016/0414(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).


16. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Rory Palmer S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza ja Lampros Fountoulis.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz ja Giovanni La Via.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Michel Dantin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 7.13.


17. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bronis Ropė (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ricardo Serrão Santos (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Frédérique Ries, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen ja Henna Virkkunen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Frédérique Ries.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.12.


18. Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (lyhyt esittely)

Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta [2018/2034(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák ja João Pimenta Lopes.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.16.


19. Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (lyhyt esittely)

Mietintö työntekijän taloudellisen osallistumisen roolista työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa [2018/2053(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić ja Georgios Epitideios.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 7.16.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu ja Michela Giuffrida.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 629.223/OJMA).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö