Rodyklė 
Protokolas
PDF 271kWORD 80k
Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Įgaliojimų tikrinimas
 7.Prašymas atšaukti imunitetą
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Gauti dokumentai
 12.Darbų programa
 13.2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija - 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (diskusijos)
 14.Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
 15.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 16.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***I (diskusijos)
 17.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (diskusijos)
 18.Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (trumpas pristatymas)
 19.Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką (trumpas pristatymas)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. spalio 4 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.03 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame jis pareiškė Parlamento užuojautą asmenims, kurių šeimos nariai nukentėjo nuo per pastarąsias savaites Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje vykusių potvynių.

Po to jis paminėjo išpuolius, įvykdytus Afganistane per neseniai vykusius rinkimus, ir pareiškė Parlamento užuojautą asmenų, kurie nukentėjo nuo šių išpuolių, šeimoms.

Pirmininkas priminė Maltos žurnalistės Daphne Caruana Galizia mirties metines ir patvirtino Parlamento įsipareigojimą remti žiniasklaidos laisvę. Po to jis pareikalavo pradėti tarptautinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti Saudo Arabijos žurnalisto Jamal Khashoggi mirties Saudo Arabijos konsulate Stambule aplinkybes.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo: Jean-François Jalkh (pirmininkas pateikė paaiškinimų) ir Nicola Danti.

°
° ° °

Spaudos klaidų sąrašas:

2017 09 14 protokolo 14 punktas: 14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų trečioje paantraštėje turėtų būti:
Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 7 d.)
EMPL komitetas (vietoje „ENVI komitetas“)

2018 02 07 protokolo 14 punktas: "„14. Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (diskusijos) pirmoje pastraipoje turėtų būti:
"O-000099/2017" (vietoje "O-000099/2018")


5. Frakcijų sudėtis

Sylvie Goddyn nuo 2018 m. spalio 20 d. nebėra ENF frakcijos narė ir prisijungė prie EFDD frakcijos.


6. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2018 m. rugsėjo 20 d. patvirtinti Stefan Gehrold įgaliojimus.


7. Prašymas atšaukti imunitetą

Prancūzijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Jean-Marie Le Pen imunitetą, nes Paryžiaus apygardos teismo finansinių nusiklatimų tyrimo skyrius (Pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris) pradėjo parengtinį tyrimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

- Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Stefan Gehrold vietoj Karl-Heinz Florenz

- Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): Karl-Heinz Florenz vietoj Stefan Gehrold

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- AGRI komitetas, remdamasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN komitetas, remdamasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų atliekoms skirtų uosto priėmimo įrenginių, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2018 m. spalio 23 d., antradienio, vidurnakčio, raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

°
° ° °

Kalbėjo: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey dėl seksualinio priekabiavimo Europos Sąjungoje, be kita ko, ir Europos Parlamente (pirmininkas nurodė, kokių iniciatyvų jau imtasi) ir Elisabeth Morin-Chartier dėl Priekabiavimo nagrinėjimo ir priekabiavimo prevencijos Europos Parlamente patariamojo komiteto atliekamų darbų.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000089/2018) pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Tarybai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Komisijai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Tarybai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Komisijai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) pateikė Petra Kammerevert CULT komiteto vardu Komisijai: Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) pateikė Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Medicinos priemonių ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas (B8-0416/2018).


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos. (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ITRE, IMCO, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG, PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (nauja redakcija) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, DEVE, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Graikijos paraišką „ EGF/2018/003EL/Attica publishing“ (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

DEVE, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Pranešimas dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo vaidmens kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką (2018/2053(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Pranešimas Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Pranešimas ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto iš trečiųjų šalių išieškojimas sukčiavimo atvejais (2018/2006(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Antrasis pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA komitetas - IMCO komitetas - Pranešėja: Alessia Maria Mosca - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Portugalijos paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjas: Jean Arthuis - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus skyrimo (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjas: Jean Arthuis - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjos: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Pranešimas Globalizacijos suvaldymas: prekybos aspektai (2018/2005(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Pranešimas dėl prašymo konsultuotis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) privilegijų ir imunitetų (2018/2058(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinės politikos (2018/2034(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą (2017/2133(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžios projekto (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžios projekto (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios projekto (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas spalio II 2018 (PE 629.223/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Ketvirtadienis

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė tokį pakeitimą:

pirmuoju popietinės darbotvarkės punktu numatytas diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, O-000119/2018 pateikto Komisijai: „Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei“ (galutinio darbotvarkės projekto 66 punktas), pakeis Komisijos pareiškimas tokiu pačiu pavadinimu ir tuo pačiu laiku.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

ALDE frakcija paprašė pakeisti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo pavadinimą, vietoj „Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimas" (galutinio darbotvarkės projekto 107 punktas) nurodyti pavadinimą "Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule".

Kalbėjo: Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu pagrindė prašymą, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu ir Udo Bullmann S&D frakcijos vardu dėl šio prašymo.

Parlamentas pritarė prašymui.

GUE/NGL frakcija, remiama S&D ir Verts/ALE frakcijų, paprašė į popietinę darbotvarkę antruoju punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „„Cum-EX“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos“. Diskusijos bus baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu pagrindė prašymą, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pritarė prašymui, tačiau pasiūlė balsavimą surengti per vėlesnę sesiją, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Maria João Rodrigues pasiūlymo, ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu siūlė dėl šio klausimo balsuoti per lapkričio arba gruodžio mėnesio sesijas.

Balsuodamas vardiniu būdu (291 – už, 5 – prieš, 14 susilaikė), Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

S&D frakcijos prašymas 5-uoju popietinės darbotvarkės punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą“. Diskusijos bus baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą, Frank Engel PPE frakcijos vardu nepritarė prašymui, Sophia in 't Veld ALDE frakcijosm vardu ir Maria João Rodrigues, ji siūlė diskusijas surengti per šią mėnesinę sesiją, o balsuoti per kitą mėnesinę sesiją.

Balsuodamas vardiniu būdu (158 – už, 151 – prieš, 6 susilaikė), Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

S&D frakcijos prašymas pirmuoju darbotvarkės punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „Vietos bendruomenių vaidmuo priimant ir integruojant migrantus Europoje. Riace atvejis“.

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu nepritarė prašymui, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu dėl šio prašymo, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu pasiūlė, kad atvejį išnagrinėtų LIBE komitetas, ir Raffaele Fitto.

Balsuodamas vardiniu būdu (125 – už, 161 – prieš, 8 susilaikė), Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

13. 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija - 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000089/2018), kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Tarybai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0411/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000090/2018), kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Komisijai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0412/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000115/2018), kurį pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Tarybai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0413/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000116/2018), kurį pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Komisijai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean pateikė klausimus.

Hartwig Löger (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) ir Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Norbert Lins PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas ir Ulrike Trebesius.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri ir Jo Leinen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho ir Julie Ward.

Kalbėjo Karmenu Vella ir Hartwig Löger.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.14 punktas ir 2018 10 25 protokolo 13.15 punktas


14. Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)

Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Daniele Viotti ir Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti ir Paul Rübig pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Hartwig Löger (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Kati Piri (AFET komiteto nuomonės referentė), Arne Lietz (DEVE komiteto nuomonės referentas), William (The Earl of) Dartmouth (INTA komiteto nuomonės referentas) (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig) ir Joachim Zeller (CONT komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Luděk Niedermayer (ECON komiteto nuomonės referentas), Jens Geier (ITRE komiteto nuomonės referentas), Jasenko Selimovic (IMCO komiteto nuomonės referentas), Pavel Telička (TRAN komiteto nuomonės referentas), John Howarth (REGI komiteto nuomonės referentas), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Markus Pieper (AFCO komiteto nuomonės referentas), João Pimenta Lopes (FEMM komiteto nuomonės referentas), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Karine Gloanec Maurin S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis ir Isabelle Thomas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti ir Paul Rübig.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 24 protokolo 11.5 punktas


15. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Parlamento pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. spalio 23 d., antradienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Τarybos reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (00056/2018/LEX – C8-0444/2018 – 2018/0097(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą (00058/2018/LEX – C8-0443/2018 – 2017/0334(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo dėl Brazilijos Federacinėje Respublikoje atliekamo pašarinių augalų ir javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijos Federacinėje Respublikoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovos Respublikoje atliekamo javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovos Respublikoje užaugintos javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (00032/2018/LEX – C8-0442/2018 – 2017/0297(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (00049/2018/LEX – C8-0441/2018 – 2016/0413(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (00030/2018/LEX – C8-0439/2018 – 2016/0414(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (00031/2018/LEX – C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).


16. Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***I (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Rory Palmer S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza ir Lampros Fountoulis.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz ir Giovanni La Via.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Michel Dantin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 23 protokolo 7.13 punktas


17. Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bronis Ropė (AGRI komiteto nuomonės referentas), Ricardo Serrão Santos (PECH komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Massimo Paolucci S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Frédérique Ries), Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen ir Henna Virkkunen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Frédérique Ries.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 24 protokolo 11.12 punktas


18. Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinė politikos [2018/2034(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.16 punktas


19. Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo svarbos kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką [2018/2053(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 10 23 protokolo 7.16 punktas


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu ir Michela Giuffrida.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 629.223/OJMA).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.28 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika