Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 79k
Pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) - Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14) (debates)
 14.Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (debates)
 15.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 16.Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (debates)
 17.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (debates)
 18.Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (īss izklāsts)
 19.Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības loma darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (īss izklāsts)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2018. gada 4. oktobrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.03.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, Parlamenta vārdā izsakot līdzjūtību pēdējo nedēļu laikā Franciju, Spāniju un Itāliju skārušo nāvējošo plūdu upuru ģimenēm.

Pēc tam viņš pieminēja atentātus, kas notika Afganistānā neseno vēlēšanu laikā, un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību tajos cietušo cilvēku ģimenēm.

Priekšsēdētājs atgādināja par Maltas žurnālistes Daphne Caruana Galizia nāves gadadienu un apstiprināja Parlamenta apņemšanos veicināt preses brīvību. Viņš arī pieprasīja veikt starptautisku izmeklēšanu, lai noskaidrotu apstākļus, kādos Saūda Arābijas konsulātā Stambulā gāja bojā Saūda Arābijas žurnālists Jamal Khashoggi.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Jean-François Jalkh (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus) un Nicola Danti.

°
° ° °

Iespiedkļūdu saraksts

14.9.2017. protokola 14. punkts: “14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem”, trešajam apakšvirsrakstam ir jābūt šādam:
“Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 7. septembra lēmumu)
EMPL komiteja (“ENVI komiteja” vietā);

7.2.2018. protokola 14. punkts: “14. Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (debates)”, pirmajā daļā ir jābūt:
O-000099/2017” (“O-000099/2018” vietā).


5. Politisko grupu sastāvs

Sylvie Goddyn vairs nav ENF grupas locekle un ir pievienojusies EFDD grupai, sākot ar 2018. gada 20. oktobri.


6. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Stefan Gehrold mandātu, sākot ar 2018. gada 20. septembri.


7. Pieprasījums atcelt imunitāti

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti saistībā ar lietas sagatavošanu izskatīšanai Parīzes Augstākās tiesas Finanšu departamentā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

- Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Stefan Gehrold - Karl-Heinz Florenz vietā;

- Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Karl-Heinz Florenz - Stefan Gehrold vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- AGRI komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018);

- TRAN komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Referente: Gesine Meissner (A8-0326/2018);

- IMCO komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Referents: Nicola Danti (A8-0318/2018);

- IMCO komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Referents: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018);

- INTA komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Referents: Christofer Fjellner (A8-0330/2018);

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Referents: Nuno Melo (A8-0348/2018);

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/TI, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Referents: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas – otrdienas, 2018. gada 23. oktobra, – pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.

°
° ° °

Uzstājās Terry Reintke, Soraya Post un Lola Sánchez Caldentey par seksuālu uzmākšanos Eiropas Savienībā, tostarp Eiropas Parlamentā (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus par pieņemtajām iniciatīvām), un Elisabeth Morin-Chartier par Padomdevējas komitejas par aizskarošu izturēšanos un šādas izturēšanās novēršanu Eiropas Parlamentā darbu.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000089/2018), kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout un Estefanía Torres Martínez ENVI komitejas vārdā Padomei: 2018. gada ANO klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē, Polijā (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018), kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout un Estefanía Torres Martínez ENVI komitejas vārdā Komisijai: 2018. gada ANO klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē, Polijā (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018), kuru uzdeva Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Padomei: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP 14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018), kuru uzdeva Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Komisijai: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP 14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018), kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018), kuru uzdeva Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Medicīnisko ierīču regulas un In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulas īstenošana (B8-0416/2018).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, IMCO, CULT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopējiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 – 2018/0329(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, DEVE, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Grieķijas pieteikumu EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (10784/2018 - C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku par darbībām, ko Albānijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Michel Dantin (A8-0288/2018).

- Ziņojums par darba ņēmēju finansiālās līdzdalības lomu darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (2018/2053(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Renate Weber (A8-0293/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON komiteja - Referents: Markus Ferber (A8-0295/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON komiteja - Referents: Markus Ferber (A8-0296/2018).

- Ziņojums par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (COM(2017)06522018/2023(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Ismail Ertug (A8-0297/2018).

- Ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (2018/2006(INI)) - CONT komiteja - Referents: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018).

- Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0299/2018).

- Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0300/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0301/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0302/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0303/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0304/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0305/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Emilian Pavel (A8-0306/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Miguel Viegas (A8-0307/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA komiteja - IMCO komiteja - Referente: Alessia Maria Mosca - Referents: Daniel Dalton (A8-0308/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH komiteja - Referents: Alain Cadec (A8-0310/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Portugāles pieteikums EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora vietnieku (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: Jean Arthuis - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektoru (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: Jean Arthuis - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Sander Loones (A8-0315/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI komiteja - Referenti: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Frédérique Ries (A8-0317/2018).

- Ziņojums par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu: tirdzniecības aspekti (2018/2005(INI)) - INTA komiteja - Referents: Joachim Schuster (A8-0319/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0323/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu apspriesties par Alfonso Luigi Marra privilēģijām un imunitāti (2018/2058(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Gilles Lebreton (A8-0325/2018).

- Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm (2018/2034(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Manolis Kefalogiannis imunitāti (2017/2133(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0343/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0344/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0345/2018).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada oktobra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 629.223/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Ceturtdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādas izmaiņas.

Pirmais jautājums pēcpusdienas darba kārtībā - debates par jautājumu O-000119/2018, uz kuru jāatbild mutiski un kuru uzdeva Komisijai: Taisnīgs tirgus rūpniecībai (GDKP 66. punkts), tiks aizstāts ar Komisijas paziņojumu ar tādu pašu nosaukumu un tajā pašā laika posmā.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

ALDE grupas pieprasījums nomainīt Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojuma nosaukumu “Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi pazušana” (GDKP 107. punkts) uz nosaukumu “Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā”.

Uzstājās Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā un Udo Bullmann S&D grupas vārdā, izsakoties par pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

GUE/NGL grupas pieprasījums, kuru atbalstīja S&D un Verts/ALE grupa, kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “”Cum Ex” skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības”. Debates tiktu noslēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsotu ceturtdien.

Uzstājās Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, atbalstot priekšlikumu, taču ierosinot par šo jautājumu balsot kādā no turpmākām sesijām, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, izsakoties par Maria João Rodrigues priekšlikumu, un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, ierosinot balsošanu rīkot novembra vai decembra sesijā.

Balsojot PS (291 par, 5 pret, 14 atturas), Parlaments pieņēma šo priekšlikumu.

S&D grupas pieprasījums kā piekto punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība”. Debates tiktu noslēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsotu ceturtdien.

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Frank Engel PPE grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā un Maria João Rodrigues, kura ierosināja debates rīkot šajā sesijā, bet balsošanu – nākamajā sesijā.

Balsojot PS (158 par, 151 pret, 6 atturas), Parlaments pieņēma šo priekšlikumu.

Trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Vietējo kopienu loma migrantu uzņemšanā un integrācijā: Riačes gadījums”.

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, izsakoties par pieprasījumu, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, ierosinot šo jautājumu izskatīt LIBE komitejā, un Raffaele Fitto.

Balsojot PS (125 par, 161 pret, 8 atturas), Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

13. ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) - Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000089/2018) un kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout un Estefanía Torres Martínez ENVI komitejas vārdā Padomei: 2018. gada ANO klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē, Polijā (B8-0411/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000090/2018) un kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout un Estefanía Torres Martínez ENVI komitejas vārdā Komisijai: 2018. gada ANO klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē, Polijā (B8-0412/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000115/2018) un kuru uzdeva Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Padomei: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP 14) (B8-0413/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000116/2018) un kuru uzdeva Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Komisijai: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP 14) (B8-0414/2018).

Adina-Ioana Vălean izvērsa jautājumus.

Hartwig Löger (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) un Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Norbert Lins PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas un Ulrike Trebesius.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri un Jo Leinen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho un Julie Ward.

Uzstājās Karmenu Vella un Hartwig Löger.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.14. punkts un 25.10.2018. protokola 13.15. punkts.


14. Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (debates)

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets: visas iedaļas [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Daniele Viotti un Paul Rübig (A8-0313/2018).

Daniele Viotti un Paul Rübig iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Hartwig Löger (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Kati Piri (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Arne Lietz (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), William (The Earl of) Dartmouth (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, un Joachim Zeller (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Luděk Niedermayer (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Jens Geier (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jasenko Selimovic (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Telička (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), John Howarth (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Helga Trüpel (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Pieper (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), João Pimenta Lopes (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Karine Gloanec Maurin S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis un Isabelle Thomas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand un Seán Kelly.

Uzstājās Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti un Paul Rübig.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2018. protokola 11.5. punkts.


15. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētāju otrdien, 2018. gada 23. oktobrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijas Federatīvajā Republikā, un attiecībā uz Brazīlijas Federatīvajā Republikā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovas Republikā, un attiecībā uz Moldovas Republikā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).


16. Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Michel Dantin (A8-0288/2018).

Michel Dantin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Rory Palmer S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza un Lampros Fountoulis.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz un Giovanni La Via.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios un Igor Šoltes.

Uzstājās Karmenu Vella un Michel Dantin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2018. protokola 7.13. punkts.


17. Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A8-0317/2018).

Frédérique Ries iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bronis Ropė (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Ricardo Serrão Santos (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Massimo Paolucci S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Frédérique Ries, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen un Henna Virkkunen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke un Stanislav Polčák.

Uzstājās Karmenu Vella un Frédérique Ries.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2018. protokola 11.12. punkts.


18. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (īss izklāsts)

Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm [2018/2034(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018).

Krzysztof Hetman iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.16. punkts.


19. Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības loma darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (īss izklāsts)

Ziņojums par darba ņēmēju finansiālās līdzdalības lomu darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā [2018/2053(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Renate Weber (A8-0293/2018).

Renate Weber iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić un Georgios Epitideios.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 23.10.2018. protokola 7.16. punkts.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu un Michela Giuffrida.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 629.223/OJMA).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika