Index 
Notulen
PDF 273kWORD 79k
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling fracties
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (Artikel69 quatervan het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) - 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (debat)
 14.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (debat)
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 16.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (debat)
 17.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)
 18.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (korte presentatie)
 19.De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 4 oktober 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.03 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij namens het Parlement zijn medeleven betuigt met de families van de slachtoffers van de dodelijke overstromingen die in de afgelopen weken Frankrijk, Spanje en Italië hebben getroffen.

Vervolgens gaat hij in op de aanslagen tijdens de recente verkiezingen in Afghanistan en betuigt hij namens het Parlement zijn medeleven met de families van de mensen die door deze aanslagen werden getroffen.

De Voorzitter herinnert eraan dat de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia een jaar geleden om het leven kwam en bekrachtigt de inzet van het Parlement voor de persvrijheid. Hij vraagt vervolgens om een internationaal onderzoek ter opheldering van de omstandigheden rond de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-François Jalkh (de Voorzitter geeft nadere toelichting) en Nicola Danti.

°
° ° °

Errata

punt 14 van de notulen van 14.9.2017: "14. Besluiten inzake bepaalde documenten", derde kopje, moet als volgt worden gelezen:
"Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 september 2017)
Commissie EMPL" (in plaats van "Commissie ENVI")

punt 14 van de notulen van 7.2.2018: "14. Hervorming van de kieswet van de EU (debat)", eerste alinea, moet als volgt worden gelezen:
"O-000099/2017" (in plaats van "O-000099/2018")


5. Samenstelling fracties

Sylvie Goddyn is geen lid meer van de ENF-Fractie en heeft zich met ingang van 20 oktober 2018 aangesloten bij de EFDD-Fractie.


6. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Stefan Gehrold met ingang van 20 september 2018.


7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jean-Marie Le Pen ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat is geopend door de financiële afdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Parijs.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

- Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Stefan Gehrold in plaats van Karl-Heinz Florenz

- Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Karl-Heinz Florenz in plaats van Stefan Gehrold

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (Artikel69 quatervan het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie AGRI, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening(EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Rapporteur: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening(EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Commissie INTA, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen, dinsdag 23 oktober 2018, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey over de kwestie van seksuele intimidatie in de Europese Unie, ook bij het Europees Parlement (de Voorzitter geeft nadere toelichting over de goedgekeurde initiatieven) en Elisabeth Morin-Chartier, over de werkzaamheden van het adviescomité Intimidatie en Voorkoming van intimidatie bij het Europees Parlement.


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000089/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: De VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Het bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) van Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (B8-0416/2018).


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

ITRE, IMCO, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, PECH

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, DEVE, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland — EGF/2018/003EL/Attica Uitgeverijen) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE, PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Verslag over de rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (2018/2053(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Verslag over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Verslag over bescherming van de financiële belangen van de EU – Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (2018/2006(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - Commissie INTA - Commissie IMCO - Rapporteur: Alessia Maria Mosca - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Verslag over het voorstel voor de benoeming van de adjunct-algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - Commissie BUDG - Commissie ECON - Rapporteur: Jean Arthuis - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Verslag over de voordracht voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - Commissie BUDG - Commissie ECON - Rapporteur: Jean Arthuis - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - Commissie REGI - Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Verslag over het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (2018/2005(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - Commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Verslag over het verzoek om overleg over de voorrechten en immuniteiten van Alfonso Luigi Marra (2018/2058(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone (2018/2034(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis (2017/2133(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II 2018 (PE 629.223/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Donderdag

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor:

het eerste agendapunt van de namiddag, het debat over de vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000119/2018 gesteld aan de Commissie over een "Eerlijke markt voor de industrie" (punt 66 PDOJ) wordt vervangen door een verklaring van de Commissie met dezelfde titel en op hetzelfde tijdstip.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de ALDE-Fractie om de titel van de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de "Verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi" (punt 107 du PDOJ) te wijzigen in "De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel".

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, de het verzoek toelicht, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie over het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie, met steun van de S&D-Fractie en de Verts/ALE-Fractie, om als tweede punt op de agenda van de namiddag verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over "Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader". Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek ondersteunt, maar voorstelt om de stemming tijdens een latere vergaderperiode te laten plaatsvinden, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie over het voorstel van Maria João Rodrigues, en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die voorstelt om de stemming te laten plaatsvinden tijdens de vergaderperiode van november of december.

Bij HS (291 voor, 5 tegen, 14 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Verzoek van de S&D-Fractie om als vijfde punt op de agenda van de namiddag verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over de "Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten". Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Frank Engel, namens de PPE-Fractie, tegen het verzoek, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, en Maria João Rodrigues, die voorstelt om het debat tijdens deze vergaderperiode te houden en de stemming tijdens de volgende vergaderperiode te laten plaatsvinden.

Bij HS (158 voor, 151 tegen, 6 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste punt op de agenda verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over "De rol van lokale gemeenschappen bij de opvang en integratie van migranten in Europa: het geval Riace".

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, tegen het verzoek, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over het verzoek, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die voorstelt het geval te behandelen in de Commissie LIBE, en Raffaele Fitto.

Bij HS (125 voor, 161 tegen, 8 onthoudingen) verwerpt het Parlement dit verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

13. VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) - 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de commissie ENVI, aan de Raad: de VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: de VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0413/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000116/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean licht de vragen toe.

Hartwig Löger (fungerend voorzitter van de Raad), Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) en Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Norbert Lins, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas en Ulrike Trebesius.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri en Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Hartwig Löger.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.14 van de notulen van 25.10.2018 en punt 13.15 van de notulen van 25.10.2018.


14. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (debat)

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti en Paul Rübig geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Hartwig Löger (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Arne Lietz (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (rapporteur voor advies van de commissie INTA), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, en Joachim Zeller (rapporteur voor advies van de Commissie CONT).

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jasenko Selimovic (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Pavel Telička (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), John Howarth (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Helga Trüpel (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Markus Pieper (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), João Pimenta Lopes (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Karine Gloanec Maurin, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis en Isabelle Thomas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti en Paul Rübig.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 24.10.2018.


15. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement op dinsdag 23 oktober 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (00056/2018/LEX – C8-0444/2018 – 2018/0097(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in de Federale Republiek Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in de Federale Republiek Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in de Republiek Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in de Republiek Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 – 2017/0297(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 – 2016/0414(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).


16. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Rory Palmer, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza en Lampros Fountoulis.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz en Giovanni La Via.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Michel Dantin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 23.10.2018.


17. Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bronis Ropė (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Ricardo Serrão Santos (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Frédérique Ries, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen en Henna Virkkunen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Frédérique Ries.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 24.10.2018.


18. Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (korte presentatie)

Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone [2018/2034(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.16 van de notulen van 25.10.2018.


19. De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (korte presentatie)

Verslag over de rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen [2018/2053(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 23.10.2018.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu en Michela Giuffrida.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 629.223/OJMA).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.28 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid