Indeks 
Protokół
PDF 274kWORD 79k
Poniedziałek, 22 października 2018 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład grup politycznych
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) - 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (debata)
 14.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (debata)
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 16.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***I (debata)
 17.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)
 18.Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (krótka prezentacja)
 19.Rola partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 4 października 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.03.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący przedstawił oświadczenie, w którym złożył kondolencje Parlamentu rodzinom ofiar śmiercionośnych powodzi, które nawiedziły Francję, Hiszpanię i Włochy w ostatnich tygodniach.

Następnie przypomniał o zamachach w Afganistanie podczas niedawnych wyborów i złożył kondolencje rodzinom osób, które poniosły w nich śmierć.

Przewodniczący przypomniał o rocznicy śmierci maltańskiej dziennikarki Daphne Caruany Galizii i potwierdził zaangażowanie Parlamentu na rzecz wolności prasy. Następnie wezwał do wszczęcia międzynarodowego śledztwa, aby wyjaśnić okoliczności towarzyszące śmierci Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie saudyjskim w Stambule.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrali: Jean-François Jalkh (Przewodniczący przedstawił szczegółowe informacje) i Nicola Danti.

°
° ° °

Erraty:

pkt 14 protokołu z dnia 14.9.2017: „14. Decyzje dotyczące niektórych dokumentów, trzeci podtytuł otrzymuje brzmienie:
Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 września 2017 r.)
komisja EMPL (zamiast „komisja ENVI”)

pkt 14 protokołu z dnia 7.2.2018 r.: 14. Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (debata), akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
O-000099/2017” (zamiast „O-000099/2018”)


5. Skład grup politycznych

Sylvie Goddyn przestała być członkinią grupy ENF i przystąpiła do grupy EFDD ze skutkiem od dnia 20 października 2018 r.


6. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Stefana Gehrolda ze skutkiem od dnia 20 września 2018 r.


7. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze francuskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena w ramach postępowania przygotowawczego wszczętego przez wydział finansowy sądu pierwszej instancji w Paryżu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące wnioski o nominację:

- Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Stefan Gehrold zamiast Karla-Heinza Florenza

- Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Karl-Heinz Florenz zamiast Stefana Gehrolda

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja AGRI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- komisja INTA, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi, z drugiej strony (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego [rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniającego decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć jutro 23 października 2018 r. do północy pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

°
° ° °

Głos zabrali: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey w sprawie molestowania seksualnego na szczeblu Unii Europejskiej, w tym również w Parlamencie Europejskim (Przewodniczący przedstawił szczegółowe informacje dotyczące podjętych inicjatyw), i Elisabeth Morin-Chartier, w sprawie prac komitetu doradczego rozpatrującego skargi dotyczące molestowania oraz zajmującego się zapobieganiem temu zjawisku w Parlamencie Europejskim.


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000089/2018) które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) które skierowali Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Rady: 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) które skierowali Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) które skierowali Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Promowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) które skierowali Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych oraz rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (B8-0416/2018).


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu winternecie treści ocharakterze terrorystycznym. (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ITRE, IMCO, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG, PECH

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, DEVE, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wnastępstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG, PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Sprawozdanie w sprawie roli partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (2018/2053(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Sprawozdanie w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (2018/2006(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - komisja INTA - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Alessia Maria Mosca - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Portugalię – EGF/2018/002 /PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego powołania zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawca: Jean Arthuis - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Sprawozdanie na temat stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawca: Jean Arthuis - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij, sprawozdawczyni: Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (2018/2005(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 216/2013 w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o konsultację w sprawie przywilejów i immunitetu Alfonsa Luigiego Marry (2018/2058(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (2018/2034(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Manolisa Kefalogiannisa (2017/2133(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji w październiku 2018 r. (PE 629.223/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Czwartek

Po konsultacjach z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następującą zmianę:

Pierwszy punkt porządku obrad po południu, tj. debata w sprawie pytania wymagającego odpwiedzi ustnej O-000119/2018 skierowanego do Komisji pt. „Sprawiedliwy rynek dla przemysłu” (pkt 66 PDOJ), zostanie zastąpiony oświadczeniem Komisji o tym samym tytule i w tym samym przedziale czasowym.

Parlament przyjął tę propozycję.

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Wniosek grupy ALDE w sprawie zmiany tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa pt. „Zaginięcie saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego” (pkt 107 PDOJ) na „Zabicie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie saudyjskim w Stambule”.

Głos zabrali: Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, która umotywowała wniosek, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE i Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, za wnioskiem.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL, we współpracy z grupami S&D i Verts/ALE, w sprawie wpisania jako drugiego punktu porządku obrad po południu oświadczeń Rady i Komisji pt. „Afera Cum Ex: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych”. Na zakończenie debaty złożone zostaną projekty rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrali: Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który umotywował wniosek, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, który poparł wniosek, ale zaproponował, aby głosowanie odbyło się podczas jednej z kolejnych sesji, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wniosku Marii João Rodrigues, i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który zaproponował, aby głosowanie odbyło się podczas sesji listopadowej albo grudniowej.

W gi (291 za, 5 przeciw, 14 wstrzymało się) Parlament przyjął przedmiotowy wniosek.

Wniosek grupy S&D w sprawie wpisania jako piątego punktu porządku obrad po południu oświadczeń Rady i Komisji pt. „Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych”. Na zakończenie debaty złożone zostaną projekty rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która umotywowała wniosek, Frank Engel w imieniu grupy PPE, przeciw wnioskowi, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE i Maria João Rodrigues, która zaproponowała, aby debata odbyła się podczas bieżącej sesji a głosowanie w czasie następnej sesji.

W gi (158 za, 151 przeciw, 6 wstrzymało się) Parlament przyjął przedmiotowy wniosek.

Środa

Brak propozycji zmian.

Czwartek

Wniosek grupy S&D w sprawie wpisania jako pierwszego punktu porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji pt. „Rola społeczności lokalnych w przyjmowaniu i integracji migrantów w Europie: sprawa Riace”.

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która umotywowała wniosek, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, przeciw wnioskowi, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wniosku, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która zaproponowała, aby sprawę zbadała komisja LIBE, i Raffaele Fitto.

W gi (125 za, 161 przeciw, 8 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

13. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) - 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000089/2018), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0411/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000090/2018), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0412/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2018), które skierowali Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Rady: 14. posiedzenie Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0413/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000116/2018), które skierowali Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: 14. posiedzenie Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean rozwinęła pytania.

Hartwig Löger (urzędujący przewodniczący Rady), Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali Norbert Lins w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz, niezrzeszony, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas i Ulrike Trebesius.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri i Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho i Julie Ward.

Głos zabrali Karmenu Vella i Hartwig Löger.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.14 protokołu z dnia 25.10.2018 i pkt 13.15 protokołu z dnia 25.10.2018.


14. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (debata)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti i Paul Rübig przedstawili swoje sprawozdanie.

Głos zabrali: Hartwig Löger (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Kati Piri (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Arne Lietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, i Joachim Zeller (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT).

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Luděk Niedermayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jasenko Selimovic (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Pavel Telička (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), John Howarth (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), João Pimenta Lopes (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Karine Gloanec Maurin w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis i Isabelle Thomas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand i Seán Kelly.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti i Paul Rübig.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 24.10.2018.


15. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodnicząca poinformowała, że przewodniczący Parlamentu wraz z przewodniczącym Rady przystąpią we wtorek 23 października 2018 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w Japonii (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 – 2018/0097(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Federacyjnej Republice Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Federacyjnej Republice Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Republice Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Republice Mołdawii (00032/2018/LEX – C8-0442/2018 – 2017/0297(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 – 2016/0414(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).


16. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Rory Palmer w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis, niezrzeszony, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza i Lampros Fountoulis.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz i Giovanni La Via.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Michel Dantin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 23.10.2018.


17. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Bronis Ropė (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Ricardo Serrão Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Frédérique Ries, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen i Henna Virkkunen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 24.10.2018.


18. Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro [2018/2034(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák i João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.16 protokołu z dnia 25.10.2018.


19. Rola partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie roli partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych [2018/2053(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.16 protokołu z dnia 23.10.2018.


20. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Michela Giuffrida.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 629.223/OJMA).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności