Index 
Proces-verbal
PDF 272kWORD 79k
Luni, 22 octombrie 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența grupurilor politice
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Cerere de ridicare a imunității
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Depunere de documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) - A 14-a reuniune a Convenției privind diversitatea biologică (COP 14) (dezbatere)
 14.Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (dezbatere)
 15.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 16.Calitatea apei destinate consumului uman ***I (dezbatere)
 17.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (dezbatere)
 18.Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (prezentare succintă)
 19.Rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reintegrarea șomerilor (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 4 octombrie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.03.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație prin care a prezentat condoleanțele Parlamentului familiilor victimelor inundațiilor mortale care au afectat Franța, Spania și Italia în ultimele săptămâni.

În continuare, el a făcut referire la atacurile din Afganistan din timpul recentelor alegeri și a prezentat condoleanțele Parlamentului familiilor celor care au fost afectați de acestea.

Președintele a reamintit aniversarea decesului ziaristei malteze Daphne Caruana Galizia și a confirmat angajamentul Parlamentului în favoarea libertății presei. El a solicitat apoi o anchetă internațională pentru a clarifica circumstanțele referitoare la decesul ziaristului din Arabia Saudită Jamal KhashogI la Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Au intervenit Jean-François Jalkh (Președintele a făcut precizări) și Nicola Danti

°
° ° °

Erate

punctul 14 al PV din 14.9.2017: 14. Decizii privind anumite documente, al treilea subtitlu, trebuie să figureze:
"Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)
comisia EMPL" (în loc de comisia „ENVI")

punctul 14 al PV din 7.2.2018: 14. Reforma legii electorale din Uniunea Europeană (dezbatere)", alineatul (1), trebuie să figureze:
"O-000099/2017" (în loc de „O-000099/2018")


5. Componența grupurilor politice

Sylvie Goddyn nu mai este membru al Grupului ENF și a aderat la Grupul EFDD de la 20 octombrie 2018.


6. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Stefan Gehrold cu efect de la 20 septembrie 2018.


7. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente franceze au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen, în cadrul unei anchelte judiciare deschise la Polul financiar al Tribunalului din Paris.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

- Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Stefan Gehrold care îl înlocuiește pe Karl-Heinz Florenz

- Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): Karl-Heinz Florenz care îl înlocuiește pe Stefan Gehrold

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- AGRI, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimentr (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Raportoare: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Raportor: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Raportor: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, aRegulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, aRegulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, aRegulamentului(UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], aRegulamentului(UE)2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții de mâine, marți 23 octombrie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

°
° ° °

Au intervenit: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey cu privire la chestiunea hărțuirii sexuale în cadrul Uniunii Europene, inclusiv în Parlamentul European. (Președintele a făcut precizări cu privire la ințiativele adoptate),.și Elisabeth Morin-Chartier, cu privire la activitățile Comitetului consultativ privind hărțuirea și prevenirea acesteia în Parlamentul European).


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbatere (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000089/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Promovarea recunoașterii reciproce a diplomelor (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) adresată de Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Punerea în aplicare a regulamentelor privind dispozitivele medicale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (B8-0416/2018).


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

ITRE, IMCO, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr.2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, PECH

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, DEVE, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Greciei – EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea Acordului privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE, PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI - Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Raport referitor la rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reintegrarea șomerilor (2018/2053(INI)) - EMPL - Raportoare: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON - Raportor: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON - Raportor: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Raport referitor la implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN - Raportor: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Raport referitor la protejarea intereselor financiare ale UE – Recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă (2018/2006(INI)) - CONT - Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - Raportor: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Barbados de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE - Raportor: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE - Raportor: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Recomandare Referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE - Raportor: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE - Raportor: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE - Raportor: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE - Raportor: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON - Raportor: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA - IMCO - Raportoare: Alessia Maria Mosca - Raportor: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Portugaliei – EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa articole de îmbrăcăminte) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv adjunct al Fondului european pentru investiții strategice (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG - ECON - Raportor: Jean Arthuis - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG - Raportori: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Fondului european pentru investiții strategice (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG - ECON - Raportor: Jean Arthuis - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON - Raportor: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI - Raportori: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI - Raportoare: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Raport referitor la valorificarea globalizării: aspecte comerciale (2018/2005(INI)) - INTA - Raportor: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI - Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Raport referitor la cererea de consultare cu privire la privilegiile și imunitățile lui Alfonso Luigi Marra (2018/2058(IMM)) - JURI - Raportor: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (2018/2034(INI)) - EMPL - Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Manolis Kefalogiannis (2017/2133(IMM)) - JURI - Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE - Raportor: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE - Raportor: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE - Raportor: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din octombrie II 2018 (PE 629.223/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Joi

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarea modificare:

Primul punct al ordinii de zi de după-amiază, dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000119/2018 pusă Comisiei pe tema „O piață echitabilă pentru industrie” (punctul 66 du PDOZ) va fi înlocuit cu o declarație a Comisiei cu același titlu și în același interval orar.

Parlamentul a aprobat această propunere.

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Solicitare a Grupului ALDE de a modifica titlul declarației Vicepreședintei Comisiei și Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Dispariția ziaristului saudit Jamal Khashoggi" (punctul 107 din PDOZ) în „Asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul”.

Au intervenit: Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, și Udo Bullmann, în numele Grupului S&D privind această cerere.

Parlamentul a aprobat cererea.

Cerere din partea Grupului GUE/NGL, susținută de Grupurile S&D și Verts/ALE, de a înscrie ca al doilea punct al ordinii de zi de după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Scandalul „CumEX”: infracționalitate financiară și deficiențele cadrului juridic actual ”. Dezbaterea se va încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție care vor fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a susținut cererea, dar a propus ca votul să aibă loc în cadrul unei ședințe plenare ulterioare, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE cu privire la propunerea lui Maria João Rodrigues, și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, care a propus ca votul să aibă loc la ședința plenară din decembrie.

Prin vot prin apel nominal (291 pentru, 5 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a adoptat această propunere.

Cerere din partea Grupului S&D de a înscrie ca al cincilea punct al ordinii de zi de după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale”. Dezbaterea se va încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care vor fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Frank Engel, în numele Grupului PPE, împotriva cererii, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE și Maria João Rodrigues care a propus ca dezbaterea să aibă loc în cursul actualei ședințe plenare, iar votul să se desfășoare în cursul ședinței plenare următoare.

Prin vot prin apel nominal (158 pentru, 151 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a adoptat această propunere.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cerere a Grupului S&D de a înscrie ca prim punct al ordinii de zi declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Rolul comunităților locale în primirea și integrarea migranților în Europa: Cazul Riace”.

Au intervenit: Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, împotriva cererii, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, privind această cerere, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a propus ca acest caz să fie examinat în cadrul comisiei LIBE, și Raffaele Fitto.

Prin vot prin apel nominal AN (125 pentru, 161 împotrivă, 8 abțineri), Parlamentul a respins această cerere.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

13. Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) - A 14-a reuniune a Convenției privind diversitatea biologică (COP 14) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000089/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0411/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000090/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0412/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0413/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000116/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean a dezvoltat întrebările.

Hartwig Löger (Președintele în exercițiu al Consiliului), Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) și Karmenu Vella (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Norbert Lins, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas și Ulrike Trebesius.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri și Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho și Julie Ward.

Au intervenit Karmenu Vella și Hartwig Löger.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.14 al PV din 25.10.2018 și punctul 13.15 al PV din 25.10.2018.


14. Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (dezbatere)

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Daniele Viotti și Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti și Paul Rübig au prezentat rapoartul.

Au intervenit: Hartwig Löger (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Kati Piri (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Arne Lietz (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, și Joachim Zeller (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT).

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Luděk Niedermayer (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Jens Geier (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jasenko Selimovic (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), John Howarth (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Markus Pieper (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), João Pimenta Lopes (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Karine Gloanec Maurin, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis și Isabelle Thomas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand și Seán Kelly.

Au intervenit: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti și Paul Rübig.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 24.10.2018.


15. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, Președintele Parlamentului va semna marți, 23 octombrie 2018 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD));

- Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD));

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).


16. Calitatea apei destinate consumului uman ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Rory Palmer, în numele Grupului S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Kostas Papadakis, neafiliat, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza și Lampros Fountoulis.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz și Giovanni La Via.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios și Igor Šoltes.

Au intervenit: Karmenu Vella și Michel Dantin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.13 al PV din 23.10.2018.


17. Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bronis Ropė (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Ricardo Serrão Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Frédérique Ries, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen și Henna Virkkunen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Karmenu Vella și Frédérique Ries.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.12 al PV din 24.10.2018.


18. Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (prezentare succintă)

Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro [2018/2034(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák și João Pimenta Lopes.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 13.16 al PV din 25.10.2018.


19. Rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reintegrarea șomerilor (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reintegrarea șomerilor [2018/2053(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić și Georgios Epitideios.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.16 al PV din 23.10.2018.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu și Michela Giuffrida.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 629.223/OJMA).


22. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la ora 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretarul General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate