Zoznam 
Zápisnica
PDF 276kWORD 80k
Pondelok, 22. októbra 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie politických skupín
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) - 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (rozprava)
 14.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (rozprava)
 15.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 16.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
 17.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)
 18.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (stručná prezentácia)
 19.Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 4. októbra 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.03 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vydal vyhlásenie, v ktorom v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí smrtonosných záplav, ktoré v posledných týždňoch postihli Francúzsko, Španielsko a Taliansko.

Následne pripomenul atentáty v Afganistane počas nedávnych volieb a v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám osôb, ktoré v nich prišli o život.

Predseda pripomenul výročie úmrtia maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej a potvrdil záväzok Parlamentu podporovať slobodu tlače. Následne požadoval medzinárodné vyšetrovanie, aby sa objasnili okolnosti okolo smrti saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Jean-François Jalkh (predseda podal spresňujúce informácie) a Nicola Danti.

°
° ° °

Súpis tlačových chýb:

bod 14 zápisnice zo dňa 14.9.2017: 14. Rozhodnutie týkajúce sa určitých dokumentov", tretí podnadpis má znieť takto:
Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. septembra 2017)
výbor EMPL" (namiesto „výbor ENVI“)

bod 14 zápisnice zo dňa 7.2.2018: 14. Reforma volebného práva Európskej únie (rozprava), prvý pododsek má znieť takto:
O-000099/2017“ (namiesto „O-000099/2018“)


5. Zloženie politických skupín

Sylvie Goddynová už nie je členom skupiny ENF a vstúpila do politickej skupiny EFDD, a to s účinnoťou od 20. októbra 2018.


6. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Stefana Gehrolda s účinnosťou od 20. septembra 2018.


7. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré sa začalo na finančnom oddelení prvostupňového súdu v Paríži.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o menovania:

- Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Stefan Gehrold namiesto Karla-Heinza Florenza

- Delegácia pre vzťahy s členskými štátmi ASEAN-u, krajinami juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou: Karl-Heinz Florenz namiesto Stefana Gehrolda

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor AGRI, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Spravodajca Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- výbor TRAN, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- výbor IMCO, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Spravodajca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- výbor IMCO, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- výbor INTA, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE, na základe správy o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Spravodajca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE, na základe správy o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra, v utorok 23. októbra 2018 požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey o otázke sexuálneho obťažovania v Európskej únii vrátane Európskeho parlamentu (predseda podal spresňujúce informácie o prijatých iniciatívach) a Elisabeth Morin-Chartier o práci poradného výboru pre prípady obťažovania a jeho prevencie v Európskom parlamente.


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000089/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Radu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018), ktorú položili Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia o zdravotníckych pomôckach a nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (B8-0416/2018).


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

ITRE, IMCO, CULT

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej apobrežnej stráži azrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, BUDG, PECH

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie) (COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, DEVE, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Grécka – EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu v mene Európskej únie (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

stanovisko:

ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, BUDG, PECH

– Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE, PECH

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

2) parlamentných výborov

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – výbor ENVI – Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

– Správa o úlohe finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a opätovnej aktivácii nezamestnaných (2018/2053(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0293/2018)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

– Správa o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (COM(2017)06522018/2023(INI)) – výbor TRAN – Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

– Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (2018/2006(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[41]] – C8-0288/2017 – 2017/2177(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0299/2018)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2017)0365[[03]] – C8-0249/2017 – 2017/2138(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marco Valli (A8-0300/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Barbadosom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12386/2017 – C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Bahamským spoločenstvom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Antiguou a Barbudou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

– ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) – výbor INTA – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Alessia Maria Mosca – Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) – výbor PECH – Spravodajca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Portugalska EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

– * Správa o návrhu na vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0101/2018 – C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE)) – výbor BUDG – výbor ECON – Spravodajca: Jean Arthuis – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

– Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajovia: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

– * Správa o návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0100/2018 – C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE)) – výbor BUDG – výbor ECON – Spravodajca: Jean Arthuis – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

– * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) – výbor ECON – Spravodajca: Sander Loones (A8-0315/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) – výbor REGI – Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

– Správa o využívaní globalizácie: obchodné aspekty (2018/2005(INI)) – výbor INTA – Spravodajca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

– ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) – výbor ENVI – Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

– Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 216/2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP)) – výbor JURI – Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

– Správa o žiadosti o konzultáciu, pokiaľ ide o výsady a imunity Alfonsa Luigiho Marru (2018/2058(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

– Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne (2018/2034(INI)) – výbor EMPL – Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa (2017/2133(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze október II 2018 (PE 629.223/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Štvrtok

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu:

Prvý bod programu popoludní, rozprava o otázke na písomné zodpovedanie O-000119/2018 pre Komisiu „Spravodlivý trh pre priemysel“ (bod 66 konečného návrhu programu schôdze), sa nahradí vyhlásením Komisie s rovnakým názvom a v rovnakom čase.

Parlament schválil tento návrh.

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny ALDE o zmenu názvu vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku „Zmiznutie saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího“ (bod 107 konečného návrhu programu schôdze) na „Vražda novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule“.

Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, ktorá odôvodnila žiadosť, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, na podporu žiadosti a Udo Bullmann v mene skupiny S&D o tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny GUE/NGL, s podporou skupín S&D a Verts/ALE, o zaradenie ako druhého bodu programu popoludní vyhlásení Rady a Komisie „Škandál „CumEX“: finančná kriminalita a medzery v súčasnom právnom rámci“. Rozprava by sa ukončila predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odôvodnil žiadosť, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá podporila žiadosť, ale navrhla, aby sa hlasovalo na neskoršej schôdzi, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o návrhu Marie João Rodriguesovej, a Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý navrhol, aby sa hlasovalo na novembrovej alebo decembrovej schôdzi.

HPM (291 za, 5 proti, 14 sa zdržali), Parlament prijal tento návrh.

Žiadosť skupiny S&D o zapísanie ako piateho bodu programu popoludní vyhlásení Rady a Komisie „Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva“. Rozprava by sa ukončila predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť, Frank Engel v mene skupiny PPE proti žiadosti, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, a Maria João Rodrigues, ktorá navrhla, aby sa rozprava uskutočnila na tejto schôdzi a hlasovanie počas nasledujúcej schôdze.

HPM (158 za, 151 proti, 6 sa zdržali), Parlament prijal tento návrh.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny S&D o zapísanie ako prvého bodu programu vyhlásení Rady a Komisie „Úloha miestnych komunít pri prijímaní a integrácii migrantov v Európe: prípad Riace“.

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť,Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, proti žiadosti, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, o žiadosti, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, ktorá navrhla, aby bola vec preskúmaná vo výbore LIBE, a Raffaele Fitto.

HPM (125 za, 161 proti, 8 sa zdržali), Parlament zamietol túto žiadosť.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

13. Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) - 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0411/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000090/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0412/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Radu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0413/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000116/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean rozvinula otázky.

Hartwig Löger (úradujúci predseda Rady), Miguel Arias Cañete (člen Komisie) a Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Norbert Lins v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas a Ulrike Trebesius.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri a Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Hartwig Löger.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 25.10.2018 a bod 13.15 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


14. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (rozprava)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti a Paul Rübig uviedli správu.

Vystúpili: Hartwig Löger (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kati Piri (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Arne Lietz (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), William (The Earl of) Dartmouth ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Joachim Zeller (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Jens Geier (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jasenko Selimovic (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), John Howarth (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), João Pimenta Lopes (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Karine Gloanec Maurin v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis a Isabelle Thomas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti a Paul Rübig.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 24.10.2018.


15. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca oznámila, že predseda Parlamentu spolu s predsedom Rady podpíše v utorok 23. októbra 2018 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (00056/2018/LEX – C8-0444/2018 – 2018/0097(COD));

– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ (00058/2018/LEX – C8-0443/2018 – 2017/0334(COD));

– rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílskej federatívnej republike v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílskej federatívnej republike, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavskej republike v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavskej republike (00032/2018/LEX – C8-0442/2018 – 2017/0297(COD));

– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (00049/2018/LEX – C8-0441/2018 – 2016/0413(COD));

– smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (00030/2018/LEX – C8-0439/2018 – 2016/0414(COD));

– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (00031/2018/LEX – C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).


16. Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Rory Palmer v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza a Lampros Fountoulis.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz a Giovanni La Via.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Michel Dantin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 23.10.2018.


17. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bronis Ropė (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Frédérique Ries, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen a Henna Virkkunen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 24.10.2018.


18. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (stručná prezentácia)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne [2018/2034(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 13.16 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


19. Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (stručná prezentácia)

Správa o úlohe finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných [2018/2053(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.16 zápisnice zo dňa 23.10.2018.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu a Michela Giuffrida.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 629.223/OJMA).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.28 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia