Kazalo 
Zapisnik
PDF 261kWORD 79k
Ponedeljek, 22. oktober 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Zahteva za odvzem imunitete
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) - 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (razprava)
 14.Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (razprava)
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 16.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (razprava)
 17.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (razprava)
 18.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (kratka predstavitev)
 19.Vloga finančne udeležbe delavcev pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposelnih (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrrtek, 4. oktobra 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.03.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je sožalje Parlamenta izrekel družinam žrtev smrtonosnih poplav, ki so v zadnjih nekaj tednih prizadele Francijo, Španijo in Italijo.

Nato je spomnil na napade, do katerih je prišlo na nedavnih volitvah v Afganistanu, in izrekel sožalje Parlamenta družinam tistih, ki so jih ti napadi prizadeli.

Predsednik je spomnil na obletnico smrti malteške novinarke Daphne Caruana Galizia in je potrdil, da se Parlament zavzema za svobodo tiska. Nato je pozval k mednarodni preiskavi, da bi pojasnili okoliščine smrti savdskega novinarja Džamala Hašodžija na savskem konzulatu v Istanbulu.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govorila sta Jean-François Jalkh (predsednik je podal pojasnila) in Nicola Danti).

°
° ° °

Napake:

točka 14 zapisnika z dne 14.9.2017: "14. Sklepi o določenih dokumentih", tretji podnaslov bi se moral glasiti:
"Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. septembra 2017)
odbor EMPL" (namesto "odbor ENVI")

točka 14 zapisnika z dne 7.2.2018: "14. Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (razprava)", prva alinea bi se morala glasiti:
"O-000099/2017" (au lieu de "O-000099/2018")


5. Članstvo v političnih skupinah

Sylvie Goddyn je prenehala biti članica skupine ENF in se je pridružila skupini EFDD z veljavo od 20. oktobra 2018.


6. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Stefana Gehrolda z začetkom veljavnosti 20. septembra 2018.


7. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni francoski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu v okviru sodnega postopkega, sproženega na oddelku za finančne zadeve prvostopenjskega sodišča v Parizu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

- Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Stefan Gehrold namesto Karl-Heinza Florenza

- Delegacija za odnose z državami članicami ASEAN-a, jugovzhodno Azijo in Republiko Korejo: Karl-Heinz Florenz namesto Stefana Gehrolda

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor AGRI na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Poročevalec: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- odbor INTA na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- odbor LIBE na podlagi poročila o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Poročevalec: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- odbor LIBE na podlagi poročila o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do jutri, v torek, 23. oktobra 2018, do polnoči pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

°
° ° °

Govorili so Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey o problemu spolnega nadlegovanja v Evropski uniji, tudi v Evropskem parlementu (predsednik je pojasnil sprejete pobude) in Elisabeth Morin-Chartier o delu svetovalnega odbora za obravnavo nadlegovanja in njegovo preprečevanje v Evropskem parlamentu.


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000089/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Svetu: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Komisiji: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Svetu: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Komisiji: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018), ki ga je postavila Petra Kammerevert v imenu odbora CULT Komisiji: Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018), ki so ga postavili Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (B8-0416/2018).


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ITRE, IMCO, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG, PECH

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, DEVE, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Grčije – EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG, PECH

- Predlog sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi stran (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE, PECH

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Poročilo o vlogi finančne udeležbe delavcev pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposelnih (2018/2053(INI)) - odbor EMPL - Poročevalka: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Poročilo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - odbor TRAN - Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (2018/2006(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Barbadosom o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo ter Antigvo in Barbudo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - odbor INTA - odbor IMCO - Poročevalka: Alessia Maria Mosca - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Poročilo o predlogu za imenovanje namestnice izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: Jean Arthuis - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalca: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: Jean Arthuis - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - odbor REGI - Poročevalca: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Poročilo o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki (2018/2005(INI)) - odbor INTA - Poročevalec: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 216/2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Poročilo o zahtevi za posvetovanje o privilegijih in imuniteti Alfonsa Luigija Marre (2018/2058(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju (2018/2034(INI)) - odbor EMPL - Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Manolisu Kefalojanisu (Manolis Kefalogiannis) (2017/2133(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje oktobra 2018 (PE 629.223/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

ČetrtekČetrtek

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednjo spremembo:

Prvo točko popoldanskega dnevnega reda (razprava o vprašanju za ustrni odgovor O-000119/2018, postavljenem Komisiji, na temo "Pravičen trg za industrijo" (točka 66 PDOJ)) bo nadomestila izjava Komisije z istim naslovom in istim časovnim okvirom.

Parlament je sprejel ta predlog.

Ponedeljek

Ni sprememb.

TorekTorek

Zahteva skupine ALDE, da bi naslov izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o izginotju savdskega novinarja Džamala Hašodžija (točka 107 PDOJ) spremenili v "Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu".

Govorili so Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, ki je obrazložila zahtevo, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE in Udo Bullmann v imenu skupine S&D o tej zahtevi.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine GUE/NGL ob podpori S&D in Verts/ALE, da se kot drugo točko popoldanskega dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o "Aferi „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru". Razprava bo zaključena z vložitvijo predlogov resolucij, ki bodo dani na glasovanječetrtek.

Govorili so Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevo sicer podprla, a je predlagala, da bi glasovanje potekalo kasneje na delnem zasedanju, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, da bi podprl predlog Marie João Rodrigues, in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagal, da bi glasovanje potekalo na novembrskem ali decembrskem delnem zasedanju.

Parlament je ta predlog s poimenskim glasovanjem (291 za, 5 proti, 14 vzdržani) sprejel.

Zahteva skupine S&D, da se kot peta točka na popoldanski dnevni red uvrstita izjavi Sveta in Komisije o "Potrebi po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice". Razprava bo zaključena z vložitvijo predlogov resolucij, ki bodo dani na glasovanječetrtekčetrtek.

Govorili so Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, Frank Engel v imenu skupine PPE, ki je bil proti zahtevi, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE in Maria João Rodrigues, ki je predlagala, da bi razprava potekala na sedanjem delnem zasedanju, glasovanje pa na naslednjem.

Parlament je ta predlog s poimenskim glasovanjem (158 za, 151 proti, 6 vzdržani) sprejel.

Sreda

Ni sprememb.

ČetrtekČetrtek

Zahteva skupine S&D, da se kot prva točka dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o "Vlogi lokalnih skupnosti pri sprejemanju in vključevanju migrantov v Evropi: primer kraja Riace".

Govorili so Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, ki je bila proti zahtevi, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o zahtevi, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je predlagala, da ta primer preuči odbor LIBE, in Raffaele Fitto, ki je bil proti tem predlogom.

Parlament je to zahtevo s poimenskim glasovanjem (125 za, 161 proti, 8 vzdržani) zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

13. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) - 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000089/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Svetu: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0411/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000090/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Komisiji: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0412/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Svetu: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0413/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000116/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Komisiji: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean je predstavila vprašanja.

Hartwig Löger (predsedujoči Svetu), Miguel Arias Cañete (član Komisije) in Karmenu Vella (član Komisije) so odgovorili na vprašanja.

Govorili so Norbert Lins v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas in Ulrike Trebesius.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri in Jo Leinen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho in Julie Ward.

Govorila sta Karmenu Vella in Hartwig Löger.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.14 zapisnika z dne 25.10.2018 in točka 13.15 zapisnika z dne 25.10.2018.


14. Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (razprava)

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Daniele Viotti in Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti in Paul Rübig sta predstavila poročilo.

Govorila sta Hartwig Löger (predsedujoči Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Kati Piri (pripravljavka mnenja odbora AFET), Arne Lietz (pripravljavec mnenja odbora DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (pripravljavec mnenja odbora INTA), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, in Joachim Zeller (pripravljavec mnenja odbora CONT).

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Luděk Niedermayer (pripravljavec mnenja odbora ECON), Jens Geier (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Jasenko Selimovic (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Pavel Telička (pripravljavec mnenja odbora TRAN), John Howarth (pripravljavec mnenja odbora REGI), Helga Trüpel (pripravljavka mnenja odbora CULT), Markus Pieper (pripravljavec mnenja odbora AFCO), João Pimenta Lopes (pripravljavec mnenja odbora FEMM), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Karine Gloanec Maurin v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis in Isabelle Thomas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand in Seán Kelly.

Govorili so Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti in Paul Rübig.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 24.10.2018.


15. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsedsedujoča je sporočila, da bo predsednik Parlamenta skupaj s predsednikom Sveta v torek, 23. oktobra 2018, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na Japonskem, na trg Unije (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD));

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Federativni republiki Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Federativni republiki Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Republiki Moldaviji, in o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Republiki Moldaviji (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).


16. Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je: Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Rory Palmer v imenu skupine S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine (prvi del) EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine (prvi del) ENF, Konstantinos Papadakis, samostojni poslanec, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza in Lampros Fountoulis.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz in Giovanni La Via.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios in Igor Šoltes.

Govorila sta Karmenu Vella in Michel Dantin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 23.10.2018.


17. Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries je predstavila poročilo.

Govoril je: Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Bronis Ropė (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Ricardo Serrão Santos (pripravljavec mnenja odbora PECH), Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, Massimo Paolucci v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Frédérique Ries, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen in Henna Virkkunen.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke in Stanislav Polčák.

Govorila sta Karmenu Vella in Frédérique Ries.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika z dne 24.10.2018.


18. Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (kratka predstavitev)

Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju [2018/2034(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák in João Pimenta Lopes.

Govoril je: Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.16 zapisnika z dne 25.10.2018.


19. Vloga finančne udeležbe delavcev pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposelnih (kratka predstavitev)

Poročilo o vlogi finančne udeležbe delavcev pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposelnih [2018/2053(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić in Georgios Epitideios.

Govoril je: Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.16 zapisnika z dne 23.10.2018.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu in Michela Giuffrida.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 629.223/OJMA).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov