Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg

2. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie AGRI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P8_TA(2018)0180(COR01) van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 19 april 2018 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - Commissie AGRI)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid