Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg

2. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet AGRI hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P8_TA(2018)0180(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av ovannämnda förordning (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy