Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург

14. Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Ангел Джамбазки, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer и Eugen Freund.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.18 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност