Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

15. Положението в Азовско море (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Азовско море (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil и József Nagy.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.19 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност