Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург

16. Положението във Венесуела (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam и Fernando Ruas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes и José Inácio Faria.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.20 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност