Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg

16. Situationen i Venezuela (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam och Fernando Ruas.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes och José Inácio Faria.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.20 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy