Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0408(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0347/2017

Разисквания :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0412

Протокол
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург

18. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I - Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I - Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията. [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho и Jeroen Lenaers представиха своите доклади.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Julian King (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се Hilde Vautmans (докладчик по становището на комисията AFET), Kinga Gál, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Giancarlo Scottà, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić и Rory Palmer.

Изказаха се Julian King, Carlos Coelho и Jeroen Lenaers.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 24.10.2018 г, точка 11.14 от протокола от 24.10.2018 г и точка 11.15 от протокола от 24.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност