Показалец 
Протокол
PDF 320kWORD 86k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 3.Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Разискване с участието на президента на Румъния, Клаус Йоханис, относно бъдещето на Европа (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  
7.1.Консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Искане за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Споразумение между Европейския съюз и Бахамския съюз за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Споразумение между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.13.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)
  
7.14.Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за инвестиции за растеж и работни места ***I (гласуване)
  
7.15.Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I (гласуване)
  
7.16.Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Работна програма на Комисията за 2019 г. (разискване)
 13.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (разискване)
 14.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (разискване)
 15.Положението в Азовско море (разискване)
 16.Положението във Венесуела (разискване)
 17.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 18.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I - Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I - Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (разискване)
 19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
 20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
 Приложение 2 - Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията AGRI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P8_TA(2018)0180(COR01) на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1) (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 април 2018 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - комисия AGRI)

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


3. Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (разискване)

Изявление на Комисията: Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Paulo Rangel, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Светослав Христов Малинов, Csaba Sógor и Romeo Franz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar и Maria Grapini.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно използването на данните на ползвателите на „Фейсбук“ от „Кеймбридж Аналитика“ и въздействието върху защитата на личните данни (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 25.10.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато за малко)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.38 ч.


5. Разискване с участието на президента на Румъния, Клаус Йоханис, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на президента на Румъния, Клаус Йоханис, относно бъдещето на Европа (2018/2732(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да представи разискването.

Изказа се Клаус Йоханис (президент на Румъния).

Изказа се Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Cătălin Sorin Ivan, независим член на ЕП (председателят припомни на ораторите темата на разискването).

Изказа се Клаус Йоханис.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Клаус Йоханис.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 12.54 ч в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.00 ч.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара [2018/2058(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0385)


7.2. Искане за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис [2017/2133(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0386)


7.3. Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 216/2013 относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0387)

Парламентът даде одобрението си за проекта на регламент на Съвета.


7.4. Споразумение между Европейския съюз и Бахамския съюз за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Бахамския съюз за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Emilian Pavel (докладчик) направи изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността по три от неговите шест препоръки, поставени на гласуване.

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0388)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.5. Споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0389)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.6. Споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0390)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.7. Споразумение между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0391)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.8. Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0392)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.9. Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0393)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.10. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel) [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(Необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП и 3/5 от изразения вот)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0394)


7.11. Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 23.10.2018 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0395)


7.12. Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 23.10.2018 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0396)


7.13. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0397)

Изказа се Michel Dantin (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


7.14. Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за инвестиции за растеж и работни места ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за поправка на посочения регламент по отношение на средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0282/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0398)


7.15. Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0399)

Изказа се Peter Liese (заместващ докладчика), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


7.16. Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (гласуване)

Доклад относно ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда [2018/2053(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Renate Weber (A8-0293/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0400)


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, от името на групата S&D, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan и Dubravka Šuica

Доклад Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz и Stanislav Polčák.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.49 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.02 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Работна програма на Комисията за 2019 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Работна програма на Комисията за 2019 г. (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López и Notis Marias.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.


13. Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се: Marco Valli, от името на групата EFDD, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas и Miguel Viegas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun и Marek Jurek.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


14. Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Ангел Джамбазки, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer и Eugen Freund.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.18 от протокола от 25.10.2018 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

15. Положението в Азовско море (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Азовско море (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil и József Nagy.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.19 от протокола от 25.10.2018 г.


16. Положението във Венесуела (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam и Fernando Ruas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes и José Inácio Faria.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.20 от протокола от 25.10.2018 г.


17. Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Frank Engel, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zdzisław Krasnodębski, и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda и Victor Boştinaru.

Изказаха се: Frans Timmermans и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


18. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I - Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I - Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията. [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho и Jeroen Lenaers представиха своите доклади.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Julian King (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се Hilde Vautmans (докладчик по становището на комисията AFET), Kinga Gál, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Giancarlo Scottà, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić и Rory Palmer.

Изказаха се Julian King, Carlos Coelho и Jeroen Lenaers.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 24.10.2018 г, точка 11.14 от протокола от 24.10.2018 г и точка 11.15 от протокола от 24.10.2018 г.


19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli представи доклада.

Изказа се Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Arndt Kohn, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, и Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bart Staes.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Karoline Edtstadler и Marco Valli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 24.10.2018 г.


20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (разискване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali, от името на групата ALDE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 24.10.2018 г.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 629.223/OJME).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


Приложение 1 - Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Приложение 2 - Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност