Seznam 
Zápis
PDF 291kWORD 83k
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 3.Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Rozprava s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  
7.1.Projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Dohoda mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Dohoda mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Dohoda mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Dohoda mezi Evropskou unií a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Jmenování výkonného ředitele EFSI (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.13.Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (hlasování)
  
7.14.Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost ***I (hlasování)
  
7.15.Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I (hlasování)
  
7.16.Úloha finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Pracovní program Komise na rok 2019 (rozprava)
 13.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (rozprava)
 14.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (rozprava)
 15.Situace v Azovském moři (rozprava)
 16.Situace ve Venezuele (rozprava)
 17.Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 18.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I – Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I – Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)
 19.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)
 20.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování výkonného ředitele EFSI
 Příloha 2 – Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor AGRI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P8_TA(2018)0180(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2018 k přijetí výše uvedeného nařízení (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - výbor AGRI)

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


3. Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (rozprava)

Prohlášení Komise: Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, která odmítla otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor a Romeo Franz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar a Maria Grapini.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a jeho dopadu na ochranu údajů (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.7 zápisu ze dne 25.10.2018.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:38.


5. Rozprava s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem o budoucnosti Evropy (2018/2732(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Klaus Iohannis (prezident Rumunska).

Vystoupil Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Cătălin Sorin Ivan – nezařazený poslanec (předseda řečníkům připomněl předmět rozpravy).

Vystoupil Klaus Iohannis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Klaus Iohannis.

Rozprava skončila.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 12:54 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:00.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra [2018/2058(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0385)


7.2. Žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity [2017/2133(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0386)


7.3. Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0387)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.


7.4. Dohoda mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

Emilian Pavel (zpravodaj) učinil podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu prohlášení týkající se tří z šesti doporučení, která předložil a o kterých se hlasovalo.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0388)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Dohoda mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0389)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.6. Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0390)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.7. Dohoda mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rzhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0391)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.8. Dohoda mezi Evropskou unií a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0392)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.9. Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0393)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.10. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0394)


7.11. Jmenování výkonného ředitele EFSI (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 23.10.2018)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0395)


7.12. Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 23.10.2018)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0396)


7.13. Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0397)

Po hlasování vystoupil Michel Dantin (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


7.14. Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0398)


7.15. Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0399)

Po hlasování vystoupil Peter Liese (zastupující zpravodaje) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


7.16. Úloha finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných (hlasování)

Zpráva o úloze finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných [2018/2053(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Renate Weber (A8-0293/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0400)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer za skupinu S&D, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan a Dubravka Šuica

zpráva Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:49.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:02.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Pracovní program Komise na rok 2019 (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2019 (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López a Notis Marias.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


13. Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Petr Ježek za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Marco Valli za skupinu EFDD, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas a Miguel Viegas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun a Marek Jurek.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


14. Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer a Eugen Freund.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.18 zápisu ze dne 25.10.2018.


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

15. Situace v Azovském moři (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Azovském moři (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė a Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil a József Nagy.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.19 zápisu ze dne 25.10.2018.


16. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Anna Fotyga za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu ENF, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam a Fernando Ruas.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes a José Inácio Faria.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.20 zápisu ze dne 25.10.2018.


17. Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Frank Engel za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zdzisław Krasnodębski, a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda a Victor Boştinaru.

Vystoupili: Frans Timmermans a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


18. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I – Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I – Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho a Jeroen Lenaers uvedli zprávy.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Julian King (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Hilde Vautmans (zpravodajka výboru AFET), Kinga Gál za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Giancarlo Scottà za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić a Rory Palmer.

Vystoupili: Julian King, Carlos Coelho a Jeroen Lenaers.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 24.10.2018, bod 11.14 zápisu ze dne 24.10.2018 a bod 11.15 zápisu ze dne 24.10.2018.


19. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli uvedl zprávu.

Vystoupila Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Arndt Kohn za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, a Jonathan Bullock za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bart Staes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil: Notis Marias.

Vystoupili: Karoline Edtstadler a Marco Valli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 24.10.2018.


20. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (rozprava)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, a Inés Ayala Sender.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Bart Staes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 24.10.2018.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 629.223/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:00.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


Příloha 1 – Jmenování výkonného ředitele EFSI

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Příloha 2 – Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí