Indeks 
Protokol
PDF 292kWORD 81k
Tirsdag den 23. oktober 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 3.Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Drøftelse med Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, om Europas fremtid (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  
7.1.Stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.Anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.Elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Aftale mellem EU og Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.5.Aftale mellem EU og Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.Aftale mellem EU og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.7.Aftale mellem EU og Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.8.Aftale mellem EU og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.9.Aftale mellem EU og Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.10.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.11.Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.12.Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.13.Kvaliteten af drikkevand ***I (afstemning)
  
7.14.Midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I (afstemning)
  
7.15.Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I (afstemning)
  
7.16.Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Kommissionens arbejdsprogram 2019 (forhandling)
 13.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (forhandling)
 14.Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (forhandling)
 15.Situationen i Det Asovske Hav (forhandling)
 16.Situationen i Venezuela (forhandling)
 17.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
 18.Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I - Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I - Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)
 19.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 20.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI
 Bilag 2 - Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget AGRI havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P8_TA(2018)0180(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. april 2018 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


3. Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Paulo Rangel for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor og Romeo Franz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar og Maria Grapini.

Taler: Julian King (medlem af Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Claude Moraes, for LIBE, om Cambridge Analyticas anvendelse af Facebook-brugeres personlige oplysninger og indvirkningen på databeskyttelse (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.7 i protokollen af 25.10.2018.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.38.


5. Drøftelse med Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, om Europas fremtid (2018/2732(RSP))

Formanden afgav en kort redegørelse for at indlede forhandlingen.

Taler: Klaus Iohannis (Rumæniens præsident).

Taler: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Cătălin Sorin Ivan, løsgænger (formanden mindede talerne om emnet for forhandlingen).

Taler: Klaus Iohannis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Klaus Iohannis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 12.54 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.00.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter [2018/2058(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0385)


7.2. Anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet [2017/2133(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0386)


7.3. Elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0387)

Parlamentet godkendte Rådets forslag til forordning.


7.4. Aftale mellem EU og Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Emilian Pavel (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4, vedrørende tre ud af de seks henstillinger, der var sat under afstemning.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0388)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Aftale mellem EU og Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0389)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.6. Aftale mellem EU og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0390)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.7. Aftale mellem EU og Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0391)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.8. Aftale mellem EU og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0392)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.9. Aftale mellem EU og Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0393)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.10. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Portugal EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0394)


7.11. Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 23.10.2018)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0395)


7.12. Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag om udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 23.10.2018)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0396)


7.13. Kvaliteten af drikkevand ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0397)

Indlæg af Michel Dantin (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


7.14. Midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og om berigtigelse af nævnte forordning for så vidt angår midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0398)


7.15. Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0399)

Taler: Peter Liese (for ordføreren), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


7.16. Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (afstemning)

Betænkning om arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse [2018/2053(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A8-0293/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0400)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer for S&D-Gruppen, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan og Dubravka Šuica

Betænkning: Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz og Stanislav Polčák.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.49.)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.02.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Kommissionens arbejdsprogram 2019 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens arbejdsprogram 2019 (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti og Brando Benifei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López og Notis Marias.

Taler: Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Marco Valli for EFDD-Gruppen, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas og Miguel Viegas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun og Marek Jurek.

Talere: Pierre Moscovici og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.


14. Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer og Eugen Freund.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo og Jean-Luc Schaffhauser.

Taler: Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.18 i protokollen af 25.10.2018.


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

15. Situationen i Det Asovske Hav (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė og Gunnar Hökmark.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil og József Nagy.

Taler: Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.19 i protokollen af 25.10.2018.


16. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam og Fernando Ruas.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes og José Inácio Faria.

Taler: Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.20 i protokollen af 25.10.2018.


17. Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Frank Engel for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zdzisław Krasnodębski, og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda og Victor Boştinaru.

Talere: Frans Timmermans og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


18. Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I - Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I - Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho og Jeroen Lenaers forelagde betænkningerne.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Julian King (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Hilde Vautmans (ordfører for udtalelse fra AFET), Kinga Gál for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Giancarlo Scottà for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu og Željana Zovko.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić og Rory Palmer.

Talere: Julian King, Carlos Coelho og Jeroen Lenaers.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 24.10.2018, punkt 11.14 i protokollen af 24.10.2018 og punkt 11.15 i protokollen af 24.10.2018.


19. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli forelagde betænkningen.

Taler: Karoline Edtstadler (formand for Rådet).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Arndt Kohn for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, og Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bart Staes.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Karoline Edtstadler og Marco Valli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 24.10.2018.


20. Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (forhandling)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, og Inés Ayala Sender.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Bart Staes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 24.10.2018.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 629.223/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


Bilag 1 - Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilag 2 - Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik