Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 297kWORD 81k
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 3.Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Alfonso Luigi Marra puutumatust käsitlev järelepärimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Euroopa Liidu Teataja elektrooniline avaldamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.4.Euroopa Liidu ja Bahama vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.Euroopa Liidu ja Mauritiuse vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.7.Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.8.Euroopa Liidu ja Barbadose vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.9.Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.11.EFSI tegevdirektori ametissenimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.12.EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.13.Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)
  
7.14.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid ***I (hääletus)
  
7.15.Teatamiskohustuste ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
  
7.16.Töötajate finantsosaluse roll töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Komisjoni 2019. aasta tööprogramm (arutelu)
 13.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad Cum-Ex skandaali valguses (arutelu)
 14.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (arutelu)
 15.Olukord Aasovi merel (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (arutelu)
 18.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I - Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I - Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (arutelu)
 19.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 20.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – EFSI tegevdirektori ametissenimetamine
 2. lisa – EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Parandus (kodukorra artikkel 231)

AGRI-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P8_TA(2018)0180(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848, 30. mai 2018, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1) (19. aprillil 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) – AGRI-komisjon)

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


3. Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (arutelu)

Komisjoni avaldus: Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor ja Romeo Franz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar ja Maria Grapini.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Claude Moraes, LIBE-komisjoni nimel, Facebooki kasutajate andmete kasutamise kohta Cambridge Analytica poolt ja selle mõju kohta andmekaitsele (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.7.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 10.38.


5. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega (arutelu)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega (2018/2732(RSP))

President juhatas arutelu sisse.

Sõna võttis Rumeenia president Klaus Iohannis.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Cătălin Sorin Ivan (fraktsioonilise kuuluvuseta) (president tuletas sõnavõtjatele meelde arutelu teemat).

Sõna võttis Klaus Iohannis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Klaus Iohannis.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.54 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.00.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Alfonso Luigi Marra puutumatust käsitlev järelepärimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Alfonso Luigi Marra eesõigusi ja puutumatust käsitleva järelepärimise kohta [2018/2058(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0385)


7.2. Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2133(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0386)


7.3. Euroopa Liidu Teataja elektrooniline avaldamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0387)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.


7.4. Euroopa Liidu ja Bahama vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Emilian Pavel (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega, mis puudutas tema kuuest hääletusele pandud soovitusest kolme.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0388)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.5. Euroopa Liidu ja Mauritiuse vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Mauritiuse Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0389)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.6. Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Antigua ja Barbuda vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0390)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.7. Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0391)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.8. Euroopa Liidu ja Barbadose vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Barbadose vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0392)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.9. Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0393)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.10. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta: taotlus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0394)


7.11. EFSI tegevdirektori ametissenimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektor [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (23.10.2018 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0395)


7.12. EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (23.10.2018 protokollilisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0396)


7.13. Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0397)

Pärast hääletust võttis sõna Michel Dantin (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


7.14. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi vahendite osas ning parandatakse seda määrust seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahenditega [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0398)


7.15. Teatamiskohustuste ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0399)

Pärast hääletust võttis raportööri nimel sõna Peter Liese, kes taotles kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4 küsimuse tagasisaatmist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil. Parlament kiitis taotluse heaks.


7.16. Töötajate finantsosaluse roll töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel (hääletus)

Raport töötajate finantsosaluse rolli kohta töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel [2018/2053(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Renate Weber (A8-0293/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0400)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer fraktsiooni S&D nimel, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan ja Dubravka Šuica

Raport: Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz ja Stanislav Polčák.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.49.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.02.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Komisjoni 2019. aasta tööprogramm (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2019. aasta tööprogramm (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López ja Notis Marias.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


13. Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad Cum-Ex skandaali valguses (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad Cum-Ex skandaali valguses (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas ja Miguel Viegas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun ja Marek Jurek.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


14. Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer ja Eugen Freund.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo ja Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.18.


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

15. Olukord Aasovi merel (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Aasovi merel (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė ja Gunnar Hökmark.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil ja József Nagy.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.19.


16. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam ja Fernando Ruas.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.20.


17. Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zdzisław Krasnodębski, ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda ja Victor Boştinaru.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


18. Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I - Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I - Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Julian King (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Hilde Vautmans (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić ja Rory Palmer.

Sõna võtsid Julian King, Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2018 protokollipunkt 11.1324.10.2018 protokollipunkt 11.14 ja 24.10.2018 protokollipunkt 11.15.


19. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli tutvustas raportit.

Sõna võttis Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Arndt Kohn fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bart Staes.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler ja Marco Valli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2018 protokollipunkt 11.6.


20. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (arutelu)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel ja Inés Ayala Sender.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Bart Staes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2018 protokollipunkt 11.7.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 629.223/OJME).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


1. lisa – EFSI tegevdirektori ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. lisa – EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika