Indeks 
Zapisnik
PDF 289kWORD 82k
Utorak, 23. listopada 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 3.Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Rasprava s predsjednikom Rumunjske Klausom Iohannisom o budućnosti Europe (rasprava)
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Glasovanje
  
7.1.Savjetovanje o povlasticama i imunitetu Alfonsa Luigija Marre (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Zahtjev za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Elektroničko izdanje Službenog lista Europske unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Sporazum između EU-a i Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum između EU-a i Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Sporazum između EU-a i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Sporazum između EU-a i Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Sporazum između EU-a i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Sporazum između EU-a i Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Imenovanje glavnog direktora EFSU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.13.Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (glasovanje)
  
7.14.Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” ***I (glasovanje)
  
7.15.Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I (glasovanje)
  
7.16.Uloga financijskoga sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Program rada Komisije za 2019. (rasprava)
 13.Skandal Cum Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (rasprava)
 14.Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (rasprava)
 15.Stanje na Azovskom moru (rasprava)
 16.Stanje u Venezueli (rasprava)
 17.Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)
 18.Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava u području graničnih kontrola ***I - Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I - Upotreba Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (rasprava)
 19.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (rasprava)
 20.Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (rasprava)
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje glavnog direktora EFSU-a
 Prilog 2 - Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor AGRI dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak P8_TA(2018)0180(COR01) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. travnja 2018. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - Odbor AGRI)

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ovaj se ispravak smatra prihvaćenim, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


3. Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka (rasprava)

Izjava Komisije: Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Paulo Rangel u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Daniel Dalton u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, William (The Earl of) Dartmouth u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor i Romeo Franz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar i Maria Grapini.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o korištenju podataka korisnika Facebooka od strane poduzeća Cambridge Analytica i učinku na zaštitu podataka (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.7 zapisnika od 25.10.2018..

(Dnevna sjednica privremeno je prekinuta)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:38 h.


5. Rasprava s predsjednikom Rumunjske Klausom Iohannisom o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s predsjednikom Rumunjske Klausom Iohannisom o budućnosti Europe (2018/2732(RSP))

Predsjednik je održao kratki uvodni govor u raspravu.

Govorio je Klaus Iohannis (predsjednik Rumunjske).

Govorio je Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Cătălin Sorin Ivan, nezavisni zastupnik (predsjednik je govornike podsjetio na temu rasprave).

Govorio je Klaus Iohannis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorio je Klaus Iohannis.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prekinuta u 12:54 h radi glasovanja.)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:00 h.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Savjetovanje o povlasticama i imunitetu Alfonsa Luigija Marre (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za savjetovanjem o povlasticama i imunitetima Alfonsa Luigija Marre [2018/2058(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0385)


7.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu [2017/2133(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0386)


7.3. Elektroničko izdanje Službenog lista Europske unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 216/2013 o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG UREDBE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0387)

Parlament je dao svoju suglasnost za Prijedlog uredbe Vijeća.


7.4. Sporazum između EU-a i Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Emilian Pavel (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika o tri od šest preporuka stavljenih na glasovanje.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0388)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.5. Sporazum između EU-a i Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0389)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.6. Sporazum između EU-a i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0390)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.7. Sporazum između EU-a i Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0391)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.8. Sporazum između EU-a i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0392)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.9. Sporazum između EU-a i Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0393)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.10. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Portugala – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0394)


7.11. Imenovanje glavnog direktora EFSU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 23.10.2018.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0395)


7.12. Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu imenovanja zamjenice izvršnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 23.10.2018.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0396)


7.13. Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0397)

Govorio je Michel Dantin (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


7.14. Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i o ispravku te uredbe u pogledu sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0398)


7.15. Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0399)

Govorio je Peter Liese (koji je zamijenjivao izvjestiteljicu), nakon glasovanja, kako bi zatražio da se pitanje pošalje nadležnom odboru u svrhu stupanja u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


7.16. Uloga financijskoga sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih (glasovanje)

Izvješće o ulozi financijskoga sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih [2018/2053(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Renate Weber (A8-0293/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0400)


8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan i Dubravka Šuica

Izvješće: Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz i Stanislav Polčák.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:49 h.)

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica


10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:02 h.


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Program rada Komisije za 2019. (rasprava)

Izjava Komisije: Program rada Komisije za 2019. (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: József Szájer u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti i Brando Benifei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López i Notis Marias.

Govorio je Frans Timmermans.

Rasprava je zaključena.


13. Skandal Cum Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Skandal Cum Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Markus Ferber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sven Giegold u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su: Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas i Miguel Viegas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun i Marek Jurek.

Govorili su: Pierre Moscovici i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednoj od sljedećih sjednica.


14. Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Tunne Kelam u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ángela Vallina u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer i Eugen Freund.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo i Jean-Luc Schaffhauser.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.18 zapisnika od 25.10.2018..


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

15. Stanje na Azovskom moru (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Azovskom moru (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Sandra Kalniete u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jaromír Kohlíček u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė i Gunnar Hökmark.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil i József Nagy.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.19 zapisnika od 25.10.2018..


16. Stanje u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mara Bizzotto u ime Kluba zastupnika ENF-a, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam i Fernando Ruas.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes i José Inácio Faria.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.20 zapisnika od 25.10.2018..


17. Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Frank Engel u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gilles Lebreton u ime Kluba zastupnika ENF-a, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zdzisław Krasnodębski, i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda i Victor Boştinaru.

Govorili su: Frans Timmermans i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


18. Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava u području graničnih kontrola ***I - Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I - Upotreba Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho i Jeroen Lenaers predstavili su svoja izvješća.

Govorili su Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) i Julian King (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su Hilde Vautmans (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Kinga Gál u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Eva Joly u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Giancarlo Scottà u ime Kluba zastupnika ENF-a, Steven Woolfe, nezavisni zastupnik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu i Željana Zovko.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić i Rory Palmer.

Govorili su Julian King, Carlos Coelho i Jeroen Lenaers.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika od 24.10.2018., točka 11.14 zapisnika od 24.10.2018. i točka 11.15 zapisnika od 24.10.2018..


19. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (rasprava)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli predstavio je izvješće.

Govorila je Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća).

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a, Arndt Kohn u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a, Wolf Klinz u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bart Staes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Jonathan Bullock u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bart Staes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Karoline Edtstadler i Marco Valli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika od 24.10.2018..


20. Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (rasprava)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Petri Sarvamaa u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jonathan Bullock u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Inés Ayala Sender.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Bart Staes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika od 24.10.2018..


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 629.223/OJME).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


Prilog 1 - Imenovanje glavnog direktora EFSU-a

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Prilog 2 - Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti