Indekss 
Protokols
PDF 290kWORD 82k
Otrdiena, 2018. gada 23. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 3.Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Debates ar Rumānijas prezidentu Klaus Iohannis par Eiropas nākotni (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Apspriešanās par Alfonso Luigi Marra imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.2.Pieprasījums atcelt Manolis Kefalogiannis imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.3.Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskā publikācija *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.4.ES un Bahamu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.5.ES un Maurīcijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.6.ES un Antigvas un Barbudas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.7.ES un Sentkitsas un Nevisas Federācijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.8.ES un Barbadosas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.9.ES un Seišelu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Portugāles pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte - Centro — Lisboa wearing apparel (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.11.ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.12.ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.13.Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (balsošana)
  
7.14.Resursi, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursi, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" ***I (balsošana)
  
7.15.Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā ***I (balsošana)
  
7.16.Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības loma darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komisijas 2019. gada darba programma (debates)
 13."Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (debates)
 14.Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (debates)
 15.Stāvoklis Azovas jūrā (debates)
 16.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 17.Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (debates)
 18.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I - Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I - Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (debates)
 19.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (debates)
 20.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā
 2. pielikums - ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

AGRI komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdu labojums P8_TA(2018)0180(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulā (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 19. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI komiteja).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


3. Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību (debates)

Komisijas paziņojums: Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību (2018/2855(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor un Romeo Franz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar un Maria Grapini.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes, LIBE komitejas vārdā, par “Facebook” lietotāju datu izmantošanu, ko veicis uzņēmums “Cambridge Analytica”, un ietekme uz datu aizsardzību (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.7. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.38.


5. Debates ar Rumānijas prezidentu Klaus Iohannis par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Rumānijas prezidentu Klaus Iohannis par Eiropas nākotni (2018/2732(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, ievadot debates.

Uzstājās Klaus Iohannis (Rumānijas prezidents).

Uzstājās Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Cătălin Sorin Ivan, pie grupām nepiederošs deputāts (sēdes vadītājs atgādināja runātājiem par debašu tematu).

Uzstājās Klaus Iohannis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Klaus Iohannis.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.54 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.00.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Apspriešanās par Alfonso Luigi Marra imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu apspriesties par Alfonso Luigi Marra privilēģijām un imunitāti [2018/2058(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A8-0325/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0385).


7.2. Pieprasījums atcelt Manolis Kefalogiannis imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Manolis Kefalogiannis imunitāti [2017/2133(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0386).


7.3. Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskā publikācija *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0323/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0387).

Parlaments deva piekrišanu Padomes regulas projektam.


7.4. ES un Bahamu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emilian Pavel (A8-0304/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Emilian Pavel (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0388).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. ES un Maurīcijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emilian Pavel (A8-0303/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0389).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.6. ES un Antigvas un Barbudas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emilian Pavel (A8-0305/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0390).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.7. ES un Sentkitsas un Nevisas Federācijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emilian Pavel (A8-0306/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0391).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.8. ES un Barbadosas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emilian Pavel (A8-0301/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0392).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.9. ES un Seišelu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emilian Pavel (A8-0302/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0393).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.10. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Portugāles pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte - Centro — Lisboa wearing apparel (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Portugāles pieteikums EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0394).


7.11. ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektoru [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0314/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (23.10.2018. protokola 1. pielikums )

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0395).


7.12. ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora vietnieku [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0312/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (23.10.2018. protokola 2. pielikums )

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0396).


7.13. Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Michel Dantin (A8-0288/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0397).

Pēc balsošanas uzstājās Michel Dantin (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


7.14. Resursi, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursi, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz resursiem, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un minēto regulu labo attiecībā uz resursiem, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0398).


7.15. Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0399).

Uzstājās Peter Liese (aizstājot referenti) pēc balsojuma, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


7.16. Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības loma darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (balsošana)

Ziņojums par darba ņēmēju finansiālās līdzdalības lomu darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā [2018/2053(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Renate Weber (A8-0293/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0400).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Michel Dantin ziņojums - A8-0288/2018
Rory Palmer S&D grupas vārdā, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan un Dubravka Šuica

Renate Weber ziņojums - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz un Stanislav Polčák.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.49.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.02.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Komisijas 2019. gada darba programma (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2019. gada darba programma (2018/2850(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López un Notis Marias.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.


13. "Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: "Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (2018/2900(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marco Valli EFDD grupas vārdā, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas un Miguel Viegas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun un Marek Jurek.

Uzstājās Pierre Moscovici un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


14. Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer un Eugen Freund.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo un Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.18. punkts.


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

15. Stāvoklis Azovas jūrā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Azovas jūrā (2018/2870(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė un Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil un József Nagy.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.19. punkts.


16. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2018/2891(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam un Fernando Ruas.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes un José Inácio Faria.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.20. punkts.


17. Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (2018/2886(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zdzisław Krasnodębski, un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda un Victor Boştinaru.

Uzstājās Frans Timmermans un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


18. Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I - Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I - Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0347/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017).

Carlos Coelho un Jeroen Lenaers iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) un Julian King (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Hilde Vautmans (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Kinga Gál PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Giancarlo Scottà ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu un Željana Zovko.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić un Rory Palmer.

Uzstājās Julian King, Carlos Coelho un Jeroen Lenaers.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2018. protokola 11.13. punkts, 24.10.2018. protokola 11.14. punkts un 24.10.2018. protokola 11.15. punkts.


19. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (debates)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0300/2018).

Marco Valli iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Arndt Kohn S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, un Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bart Staes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Karoline Edtstadler un Marco Valli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2018. protokola 11.6. punkts.


20. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (debates)

Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0299/2018).

Bart Staes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā un Inés Ayala Sender.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Bart Staes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2018. protokola 11.7. punkts.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 629.223/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


1. pielikums - ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. pielikums - ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika