Index 
Notulen
PDF 294kWORD 82k
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 3.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Debat met de president van Roemenië, Klaus Iohannis, over de toekomst van Europa (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Overleg over de immuniteit van Alfonso Luigi Marra (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Overeenkomst EU-Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Overeenkomst EU-Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Overeenkomst EU-Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Overeenkomst EU-Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Overeenkomst EU-Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Overeenkomst EU-Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)
  
7.14.Middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" ***I (stemming)
  
7.15.Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)
  
7.16.De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Werkprogramma van de Commissie voor 2019 (debat)
 13.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (debat)
 14.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (debat)
 15.De situatie in de Zee van Azov (debat)
 16.De situatie in Venezuela (debat)
 17.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (debat)
 18.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I - Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I - Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
 19.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (debat)
 20.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI
 Bijlage 2 - Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie AGRI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P8_TA(2018)0180(COR01) van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 19 april 2018 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - Commissie AGRI)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


3. Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (debat)

Verklaring van de Commissie: Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor en Romeo Franz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over het gebruik van gegevens van Facebookgebruikers door Cambridge Analytica en gevolgen voor de gegevensbescherming (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 25.10.2018.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.38 uur hervat.


5. Debat met de president van Roemenië, Klaus Iohannis, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de president van Roemenië, Klaus Iohannis, over de toekomst van Europa (2018/2732(RSP))

De Voorzitter legt ter inleiding van het debat een korte verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Klaus Iohannis (president van Roemenië).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Cătălin Sorin Ivan, niet-fractiegebonden lid (de Voorzitter herinnert de sprekers aan het onderwerp van het debat).

Het woord wordt gevoerd door Klaus Iohannis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Klaus Iohannis.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.54 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.00 uur hervat.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Overleg over de immuniteit van Alfonso Luigi Marra (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om overleg over de voorrechten en immuniteiten van Alfonso Luigi Marra [2018/2058(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0385)


7.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis [2017/2133(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0386)


7.3. Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0387)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverordening van de Raad.


7.4. Overeenkomst EU-Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama’s tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Emilian Pavel (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af over drie van zijn zes in stemming gebrachte aanbevelingen.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0388)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.5. Overeenkomst EU-Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0389)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.6. Overeenkomst EU-Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0390)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.7. Overeenkomst EU-Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0391)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.8. Overeenkomst EU-Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0392)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.9. Overeenkomst EU-Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0393)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.10. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding) [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0394)


7.11. Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de voordracht voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 23.10.2018)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0395)


7.12. Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de voordracht voor de benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 23.10.2018)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0396)


7.13. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0397)

Het woord wordt gevoerd door Michel Dantin (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


7.14. Middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en tot rectificatie van die verordening wat betreft de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0398)


7.15. Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0399)

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese (ter vervanging van de rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


7.16. De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (stemming)

Verslag over de rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen [2018/2053(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Renate Weber (A8-0293/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0400)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, namens de S&D-Fractie, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan en Dubravka Šuica

Verslag Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz en Stanislav Polčák.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.49 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.02 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Werkprogramma van de Commissie voor 2019 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2019 (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.


13. Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas en Miguel Viegas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.


14. De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer en Eugen Freund.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo en Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.18 van de notulen van 25.10.2018.


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

15. De situatie in de Zee van Azov (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil en József Nagy.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.19 van de notulen van 25.10.2018.


16. De situatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Venezuela (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam en Fernando Ruas.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.20 van de notulen van 25.10.2018.


17. Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zdzisław Krasnodębski, en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda en Victor Boştinaru.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


18. Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I - Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I - Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho en Jeroen Lenaers leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Julian King (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hilde Vautmans (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić en Rory Palmer.

Het woord wordt gevoerd door Julian King, Carlos Coelho en Jeroen Lenaers.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 24.10.2018, punt 11.14 van de notulen van 24.10.2018 en punt 11.15 van de notulen van 24.10.2018.


19. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (debat)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Arndt Kohn, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, en Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bart Staes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler en Marco Valli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 24.10.2018.


20. Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (debat)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Bart Staes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 24.10.2018.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 629.223/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


Bijlage 1 - Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bijlage 2 - Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid