Zoznam 
Zápisnica
PDF 295kWORD 83k
Utorok, 23. októbra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 3.Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Diskusia s rumunským premiérom Klausom Iohannisom o budúcnosti Európy (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Konzultácia o imunite Alfonsa Luigiho Marru (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Žiadosť o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Elektronické uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Dohoda medzi EÚ a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Dohoda medzi EÚ a Mauríciom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Dohoda medzi EÚ a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Dohoda medzi EÚ a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Dohoda medzi EÚ a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Dohoda medzi EÚ a Seychelami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.11.Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.12.Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.13.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)
  
7.14.Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti ***I (hlasovanie)
  
7.15.Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)
  
7.16.Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Pracovný program Komisie na rok 2019 (rozprava)
 13.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (rozprava)
 14.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (rozprava)
 15.Situácia v Azovskom mori (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 18.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I – Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I – Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)
 19.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (rozprava)
 20.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI
 Príloha 2 – Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor AGRI predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P8_TA(2018)0180(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2018 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) – výbor AGRI)

V súlade s čl. 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo počet poslancov žiadosť, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


3. Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor a Romeo Franz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o využívaní údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosahu na ochranu údajov (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.7 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.38.


5. Diskusia s rumunským premiérom Klausom Iohannisom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom o budúcnosti Európy (2018/2732(RSP))

Predseda uviedol rozpravu krátkym vyhlásením.

V rozprave vystúpil Klaus Iohannis (prezident Rumunska).

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Cătălin Sorin Ivan – nezaradený poslanec (predseda rečníkom pripomenul tému rozpravy).

V rozprave vystúpil Klaus Iohannis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Klaus Iohannis.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.54 pred hlasovaním.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.00.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Konzultácia o imunite Alfonsa Luigiho Marru (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o konzultáciu o výsadách a imunitách Alfonsa Luigiho Marru [2018/2058(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0385)


7.2. Žiadosť o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa [2017/2133(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0386)


7.3. Elektronické uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 216/2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0387)

Parlament udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady.


7.4. Dohoda medzi EÚ a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bahamským spoločenstvom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, v mene Únie [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Emilian Pavel (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku k trom zo šiestich odporúčaní predložených na hlasovanie.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0388)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.5. Dohoda medzi EÚ a Mauríciom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, v mene Únie [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0389)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.6. Dohoda medzi EÚ a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Antiguou a Barbudou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, v mene Únie [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0390)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.7. Dohoda medzi EÚ a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, v mene Únie [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0391)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.8. Dohoda medzi EÚ a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Barbadosom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, v mene Únie [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0392)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.9. Dohoda medzi EÚ a Seychelami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch, v mene Únie [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0393)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.10. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Portugalska EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0394)


7.11. Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 1 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0395)


7.12. Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 2 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0396)


7.13. Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0397)

Vystúpil Michel Dantin (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


7.14. Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0398)


7.15. Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0399)

V rozprave vystúpil Peter Liese (ako zástupca spravodajkyne) po hlasovaní so žiadosťou, aby sa vec vrátila späť príslušnému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


7.16. Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (hlasovanie)

Správa o úlohe finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných [2018/2053(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0293/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0400)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer v mene skupiny S&D, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan a Dubravka Šuica

Správa: Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.49 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.02.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Pracovný program Komisie na rok 2019 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2019 (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


13. Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE a Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marco Valli v mene skupiny EFDD, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas a Miguel Viegas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun a Marek Jurek.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza.


14. Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer a Eugen Freund.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo a Jean-Luc Schaffhauser.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.18 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

15. Situácia v Azovskom mori (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Azovskom mori (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė a Gunnar Hökmark.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil a József Nagy.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.19 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


16. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam a Fernando Ruas.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.20 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


17. Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda a Victor Boştinaru.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


18. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I – Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I – Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho a Jeroen Lenaers uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Julian King (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hilde Vautmans (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Kinga Gál v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Giancarlo Scottà v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić a Rory Palmer.

V rozprave vystúpili: Julian King, Carlos Coelho a Jeroen Lenaers.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 24.10.2018, bod 11.14 zápisnice zo dňa 24.10.2018 a bod 11.15 zápisnice zo dňa 24.10.2018.


19. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (rozprava)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli uviedol správu.

V rozprave vystúpila Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Arndt Kohn v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Wolf Klinz v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, a Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bart Staes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Karoline Edtstadler a Marco Valli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 24.10.2018.


20. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (rozprava)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD a Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Bart Staes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 24.10.2018.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 629.223/OJME).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


Príloha 1 – Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Príloha 2 – Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia