Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han havde modtaget en anmodning fra Verts/ALE-Gruppen samt fra et antal medlemmer, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, om afstemning om AGRI's afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018), som meddelt i protokollen for mandag den 22. oktober 2018 (punkt 9 i protokollen af 22.10.2018).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen for mandag den 22. oktober 2018 (punkt 9 i protokollen af 22.10.2018).

TRAN, IMCO, INTA og LIBE kunne således indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik