Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявките за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на списък с показатели във връзка с доклада относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 16 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/86 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2019 – 2021г. (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019 – 2021 г. (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води за периода 2019 – 2021г. (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност