Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и приложение XV към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията във връзка с ветеринарното сертифициране при внос в Съюза, що се отнася до трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - срок: 17 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществото N-(2-метилциклохексил)-2,3,4,5,6-пентафлуоробензамид (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - срок: 13 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - срок: 19 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за линурон във или върху определени продукти (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - срок: 18 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ипродион във или върху определени продукти (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - срок: 17 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - срок: 11 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - срок: 5 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - срок: 19 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - срок: 16 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III, ІV и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорантранилипрол, кломазон, цикланилипрол, феназахин, фенпикоксамид, флуоксастробин, ламбда-цихалотрин, мепикват, лучено масло, тиаклоприд и валифеналат във или върху определени продукти (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - срок: 18 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - срок: 17 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност