Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - lhůta: 17. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o látku N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - lhůta: 13. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - lhůta: 19. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro linuron v některých produktech a na jejich povrchu (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - lhůta: 18. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro iprodion v některých produktech a na jejich povrchu (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - lhůta: 17. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - lhůta: 11. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - lhůta: 5. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - lhůta: 19. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - lhůta: 16. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, klomazon, fenpikoxamid, cyklaniliprol, fenazachin, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepikvat, cibulový olej, thiakloprid a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - lhůta: 18. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - lhůta: 17. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí