Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår udstedelse af sundhedscertifikater ved import til Unionen vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - frist: 17. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår stoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - frist: 13. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - frist: 19. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af linuron i eller på visse produkter (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - frist: 18. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af iprodion i eller på visse produkter (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - frist: 17. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 28 (EØS-relevant tekst) (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - frist: 11. januar 2019)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - frist: 5. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - frist: 19. januar 2019)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - frist: 16. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorantraniliprol, clomazon, cyclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, løgolie, thiacloprid og valifenalat i eller på visse produkter (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - frist: 18. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - frist: 17. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik