Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg

5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IX ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen XV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskevista terveystodistuksista unioniin tuonnissa (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - määräaika: 17. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta aineen N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi osalta (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - määräaika: 13. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - määräaika: 19. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse linuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - määräaika: 18. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse iprodionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - määräaika: 17. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 28 osalta (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - määräaika: 11. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - määräaika: 5. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 19 osalta (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - määräaika: 19. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - määräaika: 16. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorantraniiliproolin, klomatsonin, syklaniiliprolin, fenatsakiinin, fenpikoksamidin, fluoksastrobiinin, lambda-syhalotriinin, mepikvatin, sipuliöljyn, tiaklopridin ja valifenalaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - määräaika: 18. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus palvelinten ja tiedontallennustuotteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EU) N:o 617/2013 muuttamisesta (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - määräaika: 17. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö