Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a príloha XV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o certifikáciu zdravia zvierat pri dovoze do Únie v súvislosti s prenosnými spongiformnými encefalopatiami (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - lehota: 17. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o látku N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluórbenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - lehota: 13. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - lehota: 19. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí linurónu v alebo na určitých výrobkoch (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - lehota: 18. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí iprodiónu v alebo na určitých výrobkoch (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - lehota: 17. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - lehota: 11. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - lehota: 5. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - lehota: 19. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - lehota: 16. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu, klomazónu, cyklaniliprolu, fenazachínu, fenpikoxamidu, fluoxastrobínu, lambda-cyhalotrinu, mepikvátu, cibuľového oleja, tiaklopridu a valifenalátu v určitých produktoch alebo na nich (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - lehota: 18. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - lehota: 17. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia