Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och av bilaga XV till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller utfärdande av hälsointyg vid import till unionen i fråga om transmissibla spongiforma encefalopatier (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - tidsfrist: 17 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller ämnet N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobensamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - tidsfrist: 13 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - tidsfrist: 19 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för linuron i eller på vissa produkter (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - tidsfrist: 18 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för iprodion i eller på vissa produkter (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - tidsfrist: 17 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller internationell redovisningsstandard 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - tidsfrist: 11 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - tidsfrist: 5 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på Internationell redovisningsstandard 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - tidsfrist: 19 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - tidsfrist: 16 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazakin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat, lökolja, tiakloprid och valifenalat i eller på vissa produkter (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - tidsfrist: 18 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av ekodesignkrav för servrar och datalagringsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - tidsfrist: 17 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy