Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

8. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2018 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2018 (2018/2772(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, τις οποίες παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Udo Bullmann κατόπιν της δήλωσης του Syed Kamall, Syed Kamall για να απολογηθεί στον Udo Bullmann, ο οποίος αναφέρεται εκ νέου στην παρέμβαση του Syed Kamall (ο Πρόεδρος υπογραμμίζει ότι ο Syed Kamall ζήτησε συγγνώμη), Marek Jurek σχετικά με την παρέμβαση του Udo Bullmann (ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη θέση του), Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι ομιλητές πρέπει να σέβονται τις θέσεις και τις αξίες των υπολοίπων), Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Ελευθέριος Συναδινός, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Κώστας Μαυρίδης, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Λευτέρης Χριστοφόρου, Seb Dance, Luděk Niedermayer και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν Philippe Lamberts Σχετικά με ορισμένες δηλώσεις του Προέδρου όπως αναφέρθηκαν στον Τύπο (ο Πρόεδρος αποσαφηνίζει τις δηλώσεις του), και Tania González Peñas.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου